Sökning: "Bara Kihl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bara Kihl.

  1. 1. ETT LYCKAT KUNDBEMÖTANDE -UTIFRÅN BANKENS FRONTPERSONALS PERSPEKTIV. : En kvalitativ studie om frontpersonalenssubjektiva upplevelser utifrån inre motivationgentemot kundbemötanden.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Alexander Kihl Olsson; Julianna Strandberg; [2018]
    Nyckelord :Kundbemötande; Frontpersonal; Inre-motivation;

    Sammanfattning : I cirka tjugo år har det pågått en omfattande digitalisering av världen, där institutioner, myndigheter, organisationer och andra företag har flyttats (verksamheten omplacerades) i större grad från att vara en fysisk kontakt till att bli en digital kontakt. Begreppet “digitalisering” formuleras av Kamery & Pitts (2002, s. LÄS MER