Sökning: "Bara Liden"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Bara Liden.

 1. 1. ”DET ÄR SOM MED SALT, DET KAN FÖRHÖJA ELLER BLI FÖR MYCKET” - En semistrukturerad intervjustudie om hur kommentatorn påverkar tevetittarens upplevelse av idrottsevenemanget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kristoffer Lidén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Uses and Gratification; sportkommentator; publikstudie; tevesport;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta reda på hur tevetittaren upplever att sportkommentatorn påverkar upplevelsen av idrottsevenemanget.Teori: Uses and Gratification Theory, parasocial interaktion/relation, reception, the Functional Theory of Mass Communication, the Disposition Theory of Sports Spectatorship, Disposition Theory, Self-Determination Theory, Maslows behovspyramid och Theory of Planned Behavior. LÄS MER

 2. 2. Dagligvaror fram till dörren: En flermetodsstudie om hur dagligvaruhandeln har och kan komma att utvecklas till följd av ökad e-handel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Larsson; Kenney Thomasson; [2020]
  Nyckelord :Den digitala köpprocessen; e-grocery; logistik; last mile; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel:​ ​Dagligvaror fram till dörren: ​En flermetodsstudie om hur dagligvaruhandeln har och kommer utvecklas till följd av ökad e-handel. Författare:​ ​Emma Larsson & Kenney Thomasson Nivå:​ ​Kandidatuppsats i kursen KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2020. LÄS MER

 3. 3. Quasi-governmental organisations - who is responsible in Laval?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Hansson; [2012]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Laval målet så höll Domstolen fast att fackförbund ska hållas ansvariga för överträdelser av EU-rätten i form av blockering av den fria rörelsen för tjänster. Den här uppsatsen har som mål att undersöka det juridiska ansvaret för fackförbund och andra organisationer som är skilda från staten och som kan utöva statsliknande krafter – det jag kallar semi-statliga organisationer. LÄS MER

 4. 4. Är du godkänd? : Bedömning av nominalfraser i Tisus enligt performansanalysmodellen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Gertrud Lidén; [2012]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; Tisus; performansanalys; nominalfraser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns ett samband mellan nominalfraskonstruktion och betygsnivå på Tisus. Studien genomförs på åtta texter hämtade från delen för skriftlig färdighet av Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus). LÄS MER

 5. 5. Inredningskoncept för vägambulans

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Jonas Lidén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet för detta examensarbete är att ta fram ett förslag till interiörlayout för vägambulanser.Landstinget Västernorrland (LVN) ville ha ett layoutförslag som skulle användas för att kommunicera sinakrav på inredningen till ambulansen producenterna under sin inköpsprocess. LÄS MER