Sökning: "Bara leka"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Bara leka.

 1. 1. Förskolans utemiljö ur barnets perspektiv : en kvalitativ studie om utformningen av förskolans utemiljö med hänsyn till barn i olika åldrars behov

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alice Ljungdahl; Olivia Sanner; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; minskade friytor; förskolegårdens utformning; barns perspektiv; olika åldrar; gåturer;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att utifrån barnens perspektiv bidra till ökad kunskap om utformningen av förskolebarns utemiljö. Lek och lekmiljöbehov har varit utgångspunkten för att kunna besvara frågeställningen. LÄS MER

 2. 2. When Code Becomes Play : Appropriation in the Programming of Outdoor Play Spaces

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn får färre möjligheter att skapa och utforma sina egna platser att leka på då samhället urbaniseras. Samtidigt förväntar samhället att de ska lära sig att programmera tidigare i livet. Barn leker oftare i designade lekplatser där man har färre möjlighet att bygga sina egna kojor och gömställen. LÄS MER

 3. 3. "Under utevistelsen ska väl barnen inte bara leka av sig?" : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares beskrivningar av undervisning under förskolans utevistelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Emma Sjölin; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; pragmatism; undervisning; utomhus; utevistelse; barns inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, med utgångspunkt i förskollärares beskrivningar, bidra med ökad kunskap om undervisning under förskolans utevistelse. Studiens frågeställningar lyder: Hur beskriver förskollärare undervisning som genomförs under utevistelsen? Samt Vilka undervisningsmöjligheter anger förskollärarna som betydelsefulla i undervisning under utevistelsen?  Datainsamlingsmetoden som användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar var en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 4. 4. Jag dansar, därför är jag bög? : En autoetnografisk studie om hur dansbaserad gruppträning kan utmana heteronormer

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Niklas Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Queer; HBTQ; Modern dans; Autoetnografi; Gruppträning;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur dansbaserad gruppträning kan utmana rådande heteronormer inom motionsidrotten. I dagens samhälle finns en tydlig hälsoklyfta inte bara mellan kvinnor och män utan även mellan de som faller in under heteronormen och de som bryter mot den. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungdomars erfarenheter av samt inställning till lek och lekterapi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Engnell; Betol Deikan; [2020]
  Nyckelord :Children; Play; Play therapy; Inpatient care; Health beneficial; Barn; Lek; Lekterapi; Inneliggande vård; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Background: Playing is a natural part of the child's nature. Through play, the child can relate to his or her surroundings. Play therapy is used in healthcare, a tool to help children and adolescents through difficult circumstances. LÄS MER