Sökning: "Barbara malachowska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barbara malachowska.

  1. 1. Likabehandling inom sjukförsäkringssystemet avseende sjukpenning och rehabilitering - En studie om hur personliga handläggare på Försäkringskassan resonerar vid bedömning av rätten till sjukpenning och samordnad rehabilitering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Barbara Malachowska; [2014]
    Nyckelord :social insurance officers; assessment of sickness benefit and rehabilitation needs; sickness benefit; sick-leave; structural perspective; action theory; Social Sciences;

    Sammanfattning : Author: Barbara Malachowska Title: Equal treatment within the Swedish Social Insurance System concerning sickness benefit and rehabilitation - A study of how social insurance officers at the Försäkringskassan reason when assessing entitlement to sickness benefit and coordinated rehabilitation Supervisor: Lars Harrysson The aim of this study was to examine and analyze how social insurance officers reason when they assess entitlement to sickness benefit and rehabilitation needs. The study was based on four interviews with social insurance officers who have worked at the Försäkringskassan (Social Insurance Organisation). LÄS MER