Sökning: "Barbro Källeskog-Österlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barbro Källeskog-Österlund.

  1. 1. ”Den röda mattan är utrullad framför biblioteket” – en studie om skönlitteratur i litteracitetsundervisning i sfi på studieväg 1 och 2

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Barbro Källeskog-Österlund; [2020-10-19]
    Nyckelord :kvalitativ studie; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerad intervju; sfi; skönlitteratur; litteracitet;

    Sammanfattning : Studien undersöker genom kvalitativ semistrukturerad intervju vad sex lärare i svenska för invandrare (i fortsättningen sfi) säger att de upplever angående sin användning av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen på studieväg 1 och 2. Forskningsfrågorna handlar om vad lärarna säger att de har för tankar kring användandet av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen och på vilket sätt de nyttjar skönlitteratur i undervisningen. LÄS MER