Sökning: "Barbro Nyberg-jonsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Barbro Nyberg-jonsson.

 1. 1. Konsten att läsa : en studie om hur sju flickor i år nio läser skönlitteratur

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Barbro Nyberg-Jonsson; [2008]
  Nyckelord :literature; reading; interest in reading; skönlitteratur; läsning; läsintresse;

  Sammanfattning : Innehåll: Frågorna som jag ställer i min uppsats handlar om att få kunskap om vad som kän-netecknar elever med positiv inställning till läsning, men även hur dessa upplever den skönlit-terära läsningen av den utvalda romanen i skolan. Det klassiska problemet i svenskundervis-ningen handlar oftast om att elever inte vill läsa skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Från sagor till skräckromaner : - en studie om hur fyra elevers bekantskap med böcker i barndomen påverkat deras förhållande till litteraturen i år 8.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Barbro Nyberg-Jonsson; [2007]
  Nyckelord :Läsliv; skönlitteratur; föreställningsvärld; textvärld.;

  Sammanfattning : Frågorna som jag ställer i min uppsats utgår från om ungdomars tidiga bekantskap med sagor haft betydelse för deras skönlitterära läsning i senare delen av grundskolan och hur man ska stimulera dem från skolans sida att läsa mer. Problemet är det klassiska att det är svårt att få elever i senare delen av grundskolan att läsa skönlitteratur, vilket också många lärare inom skolvärlden uppmärksammat. LÄS MER