Sökning: "Bark Beetle"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Bark Beetle.

 1. 1. Implementation of Scheimpflug Lidar for Entomological Monitoring of Bark Beetles

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jonathan Peterson; [2020]
  Nyckelord :Scheimpflug Lidar; Lidar; Bark beetles; Forestry; Entomological monitoring; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Bark beetles are responsible for great damages to Swedish forestry every year. This project focuses on a method of entomological lidar called Scheimpflug lidar to detect and monitor bark beetles. Scheimpflug lidar uses old techniques from photography to achieve a deep field of focus to resolve objects over long distances. LÄS MER

 2. 2. Minskad årsringsbredd hos gran (Picea abies) : - en vitalitetsförlust efterföljande en torkperiod

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Blomquist; [2020]
  Nyckelord :Spruce; drought; resistograph; spruce bark beetle; year ring width; Gran; torkstress; resistograf; granbarkborre; årsringsbredd;

  Sammanfattning : Effekten av torka på gran kan var stor. Sommaren 2018 var en av de torraste och varmaste somrarna på länge. En sådan period påverkar ofta granars vitalitet negativt och kan leda till en ökad risk för angrepp av granbarkborre. LÄS MER

 3. 3. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Josefine Kyhlström Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :bombmurkla; Sarcosoma globosum; fridlyst art; inventering; skogstillstånd; skyddad skog; granbarkborre; Uppsala län;

  Sammanfattning : Bombmurklan, Sarcosoma globosum, är en skålsvamp som normalt växer under vårvintern i barrmatta samt i mossvegetation i äldre granskogar på väldränerad mark. I södra och mellersta Sverige förekommer arten ofta i blockig terräng på moränmark eller i sluttningar. LÄS MER

 4. 4. Bekämpningseffekten vid vinteravverkning av granbarkborreangripna träd

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Jonatan Johansson; [2020]
  Nyckelord :barkborre; avverkning; bekämpning;

  Sammanfattning : Granbarkborren (Ips typographus) har historiskt sett dödat stora mängder granskog efter stormar. Både stormen 1969 och stormarna Gudrun och Pär skapade stora mängder yngelsubstrat i form av vindfällda granar vilket ledde till massförökning som följd. Vid epidemiska nivåer av granbarkborre angrips även frisk skog. LÄS MER

 5. 5. Detecting Spruce Bark Beetle Infestations with Satellite Imagery

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Per Emil Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveaskog is Swedens largest forest owner, owning 14 percent of the Swedish forest lands. Recently, due to warmer and drier summers as a consequence of climate change, spruce bark beetles have caused damages at a massive scale. LÄS MER