Sökning: "Barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 939 uppsatser innehållade orden Barn i behov av särskilt stöd.

 1. 1. Får alla barn lika möjligheter att utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Charlotte Eriksson; [2023-10-19]
  Nyckelord :normer; kön; ålder; utmanande lek; miljöer; kulturer; lärande; social utveckling; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Med olika uppfattningar bland vuxna kring lek som kan uppfattas som utmanande samt forskning som talar olika om ålder och kön i förhållande till utmanande lek skapar detta ett problem eftersom barns intressen och behov är viktiga inom fritidshemmets verksamhet (Skolverket, 2022). Lärare och personal från de olika verksamheterna möts och ska samverka och ge eleverna samma möjligheter till lek och lärande utan att eleverna utsätts för diskriminering (Svaleryd & Hjertson, 2018; SFS: 2018:1197; Skolverket, 2022). LÄS MER

 2. 2. En förskola för alla : En kvalitativ studie om inkludering i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Engstrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolverket (2021b) skriver att förskolan ska vara likvärdig för alla. För att kunna uppfylla detta krävs utbildad personal och resurser utifrån barnens behov. Resultatet i min studie visar att samtliga respondenter anser att förskolorna har brister i att anpassa verksamheten så att alla får samma utbildning. LÄS MER

 3. 3. Anpassningar är till för alla barn! : Förskollärarnas uppfattningar av arbete med anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Danijela Dedic Jovanovic; Jennie Andréason; [2023]
  Nyckelord :Anpassningar; inkluderande förhållningssätt; innehåll; kommunikation och lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att genom att ta del av några förskollärares uppfattningar bidra med kunskap om hur arbetet med anpassningar i förskolan kan gestalta sig på organisations-, grupp- och individnivå. De frågeställningar som vi utgår från är: Hur definierar några förskollärare anpassningar i förskolan? Vad innebär arbetet med anpassningar i förskolan enligt förskollärarnas uppfattningar? Vad bidrar anpassningarna i förskolan till enligt förskollärarnas erfarenheter? För att få ett helhetsperspektiv av informanternas berättelser och eftersom vi tittar på hur förskollärarnas uppfattningar av anpassningar i förskolan ser ut både på organisations-, grupp- och individnivå har vi valt att använda oss av systemteorin som vårt teoretiska ramverk. LÄS MER

 4. 4. En studie om vilka förutsättningar förskollärare upplever att de har i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Chiara Cujec; Sandra Lövqvist; [2023]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; Specialpedagog; Kunskap; Förutsättningar;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärarnas upplevelser om arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar förskollärarna upplever att de har för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. “Att ibland inte riktigt veta hur man ska göra” : En studie om hur förskollärare förhåller sig till barn i behov av särskilt stöd i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Amanda Nilsson; Jessie Vedmar; [2023]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förhållningssätt; förskollärare; inkludering; likvärdig;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att få en djupare insyn i förskollärares arbete med barn i behov av särskilt stöd i undervisningen. Vi har undersökt hur förskollärare förhåller sig till barn i behov av särskilt stöd för inkludering i undervisningen. LÄS MER