Sökning: "Barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 864 uppsatser innehållade orden Barn i behov av särskilt stöd.

 1. 1. Övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Regina Löfgren; Sara Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Övergångsprocess; förskola; förskoleklass. specialpedagog;

  Sammanfattning : Abstrakt Att gå från att vara ett förskolebarn till att bli ett förskoleklassbarn kan ses som ett naturligt steg för barnet. Det kan vara en omvälvande upplevelse att få möta allt det nya och okända. Att främja en gynnsam övergång för barnet är viktig för barnets framtida utveckling och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Det räcker inte med kompetens och vilja : En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Viktoria Karlberg; [2022]
  Nyckelord :Barn; funktionsnedsättning; delaktighet; beslutsprocesser; socialt arbete;

  Sammanfattning : Titel: ”Det räcker inte med kompetens och vilja” – En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning Bakgrund: Barn med funktionsnedsättning har ökad risk för delaktighetsbegränsningar och behöver ofta särskilt stöd för att uttrycka åsikter och synpunkter. Begränsad eller obefintlig delaktighet kan leda till dålig matchning mellan behov och insats. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en förälder som lider av psykossjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jannie Floberg Karlsson; Frans Blümke; [2022]
  Nyckelord :Anhörigerfarenheter; Erfarenheter; Förälder-Barn relation; Psykossjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykossjukdom kan medföra en svår och långvarig problematik för den drabbade att hantera det dagliga livet och relationen till andra människor. Anhöriga till personer med psykossjukdom har ofta ett tungt ansvar i att ta hand om och förhålla sig till den sjuke. LÄS MER

 4. 4. Förskolepedagogers förutsättningar för att möta barn i behov av särskilt stöd med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan : Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Bergholm; Elsa Lang; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; knowledge; preschool; equivalent education; categorical perspective; neuropsychiatric disabilities; staff shortages; relational perspective; special education; Barn i behov av särskilt stöd; kunskap; förskola; likvärdig utbildning; kategoriskt perspektiv; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; personalbrist; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i kursen självständigt arbete i förskollärarutbildningen. Problemområdet som studien utgår ifrån är problematiken som kan uppstå i arbetet för att skapa likvärdig utbildning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). LÄS MER

 5. 5. "Man kan göra oerhört mycket med små medel på en förskola" : Hur förskollärare resonerar gällande ett likvärdigt bemötande av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alexander Gerthsson; Robin Augustsson; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; Bronfenbrenner; Preschool; Preschool teacher; Equality; Opportunities; Resources; Challenges; Barn i behov av särskilt stöd; Bronfenbrenner; Förskola; Förskollärare; Likvärdighet; Möjligheter; Resurser; Utmaningar;

  Sammanfattning : Studiens intention är att utforska förskollärares resonemang gällande möjligheten att likvärdigt bemöta alla barn i behov av särskilt stöd inom förskolan. För att konkretisera syftet användes tre frågeställningar: Vilka potentiella möjligheter resonerar förskollärare om i arbetet med att likvärdigt bemöta barn i behov av särskilt stöd, Vilka eventuella utmaningar resonerar förskollärare om i arbetet med att likvärdigt bemöta barn i behov av särskilt stöd, samt Vilka resurser finns det i arbetet med att bemöta barn i behov av särskilt stöd likvärdigt enligt förskollärare. LÄS MER