Sökning: "Barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 16 - 20 av 245 uppsatser innehållade orden Barn i behov av särskilt stöd.

 1. 16. Dop i krissituationer som trostolkning- och livstydning

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Sema Teymur; [2020]
  Nyckelord :Barndop; dop i krissituation; nöddop: dop som rit; Svenska kyrkan; Sjukhuskyrkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsen har syftat till att utifrån tre sjukhusprästers perspektiv och uppdrag undersöka trostolkning som kommer till utryck när ett dop av svår sjuka barn sker. Hur dop i krissituationer uppstod och hur den tillämpas idag med stöd av Sjukhuskyrkan och i samråd med vårdpersonalen inom Neontala intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 2. 17. Handlingsplaner i förskolan - ”han behöver få leka av sig sista året” : Förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med handlingsplaner och fårspecialpedagogiskt stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Iza Häggström; Emelie Corbett; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskola; förskollärare; handlingsplaner; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att belysa hur förskollärare beskriver sitt arbete medhandlingsplaner och det stöd de får i arbetet med att stödja barn i behov av särskilt stöd.Personalen på förskolorna i vår studie har valt att kalla dokument med åtgärder förhandlingsplaner. LÄS MER

 3. 18. Barn som väcker funderingar : En kvalitativ studie om hur förskollärare identifierar barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Olofsson Liselott; [2020]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; brister i förskolans arbete; miljöfaktorer; särskiljande; problematik;

  Sammanfattning : Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur förskollärare identifierar barn i behov av särskilt stöd inom förskolans verksamhet, men även att höja medvetenheten kring detta viktiga ämne. Studien utgår ifrån en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer med förskollärare som arbetar i en förskoleverksamhet. LÄS MER

 4. 19. Alla barns rätt till utveckling och lärande : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av barn med särskild begåvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Larsson; Linda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; proximal utvecklingszon; specialpedagogik; särbegåvning; särskild begåvning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom förskollärares beskrivningar ta del av deras erfarenheter av barn med särskild begåvning, hur barnen uppmärksammas samt vilket stöd de enligt förskollärare behöver och får i sitt lärande i förskolans utbildning. Studien utgår från följande forskningsfrågor: Hur beskriver förskollärare sina erfarenheter av barn med särskild begåvning? Vilket stöd och vilken stimulans beskriver förskollärare att barn med särskild begåvning behöver i förskolans utbildning? Samt vilket stöd och vilken stimulans beskriver förskollärare att barn med särskild begåvning får i förskolans utbildning? Studien har den sociokulturella teorin som utgångspunkt, i den sociokulturella teorin är lärande i samspel, den proximala utvecklingszonen samt en grundsyn på barn som kompetenta individer centralt. LÄS MER

 5. 20. Förskollärares arbete med särskilt stöd : i relation till inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Elina Lundberg; [2020]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskollärare; inkludering; stödinsatser;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver barn i behov av särskilt stöd, hur särskilt stöd utformas och vilka stöd som utformas för att alla barn ska ges bästa möjlighet till utveckling samt vilken betydelse förskollärares kompetens och erfarenheter har i arbetet med särskilt stöd. Studien syftar även till att problematisera dessa aspekter i relation till inkludering. LÄS MER