Sökning: "Barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 6 - 10 av 751 uppsatser innehållade orden Barn i behov av särskilt stöd.

 1. 6. Förskollärares yrkeskompetens : En kvalitativ studie om arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Svensson; Olsson Julia; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; barn i behov av särskilt stöd; yrkeskompetens; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om förskollärares yrkeskompetens i relation till arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare som besitter erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 7. Förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd : Rektorers, specialpedagogers och pedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Maria Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Mitt syfte med studien är att belysa arbetet med en inkluderande undervisning för alla barn inom förskolans utbildning. Jag avser även att undersöka hur de två begreppen specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd uppfattas av rektorer, specialpedagoger och pedagoger på de aktuella förskolorna ur ett specialpedagogiskt perspektiv, samt hur dessa arbetar tillsammans som en enhet i dessa frågor. LÄS MER

 3. 8. Behovet av specialpedagogen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Frida Larsson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; gruppstorlek; kompetens; specialpedagogiska insatser; särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Larsson, Frida (2021). Behovet av specialpedagogen i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.   Studiens resultat förväntas ge en inblick i hur specialpedagogerna i undersökt kommun uppfattar förskolans behov av utomstående insatser. LÄS MER

 4. 9. "Vi behöver se varje barns potential" : En intervjustudie om fritidspersonalens praktiska specialpedagogiska förhållningssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Mikaelsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagogiska förhållningssätt; fritidspedagogiska arbetssätt; inkludering; pragmatism; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger på fritidshemmet som arbetar motelever i behov av särskilt stöd anger bedriva sin undervisning. Svaren på frågeställningarna hittadesgenom kvalitativa intervjuer av ett antal skolor inom en större stad i Sverige och viktiga arbetssätt förgenerell verksamhet, inkludering och delaktighet uppmärksammades. LÄS MER

 5. 10. "Vi dansar tillsammans" : Specialpedagogisk verksamhet i förskolan med fokus på inkludering och delaktighet genom dans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Isabelle Hägg; [2021]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; dans i förskolan; delaktighet; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares perspektiv på hur dans i förskolan kan skapa förutsättningar för delaktighet och inkludering med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Studiens forskningsfrågor lade dessutom fokus på vilka förutsättningar samt hinder som finns för användningen av dans i förskolan. LÄS MER