Sökning: "Barn i straffprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Barn i straffprocessen.

 1. 1. "Från skuggan av våldet till rättssalens ljus. En studie av barnfridsbrottets styrkor och tillkortakommanden i förhållande till det brottsutsatta barnet "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Kinnander; [2022-02-04]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barnperspektiv; Barn i straffprocessen; Komma till tals; Barnförhör; Målsägande; Effektivitet; Ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet. Lagen innebär att det numera är kriminaliserat att utsätta barn för att bevittna vissa typer av brott som begås av någon närstående till barnet mot en annan till barnet närstående person. LÄS MER

 2. 2. Barn under 15 år som misstänks för brott - En granskning av straffprocessen utifrån ett barnrättsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Wasteson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; barnkonventionen; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Despite the fact that children under the age of 15 are not criminally responsible and therefore cannot be sentenced to any punishment, they can still be investigated by the police. When the possibility to investigate crimes committed by children under the age of 15 was introduced in the 1980s, the purpose was mainly to assist the social services with information about the child in order to provide supportive social measures. LÄS MER

 3. 3. Vem skyddar vi egentligen? – En studie om beslagsförbudet av skriftlig handling mellan närstående och begränsningens konsekvenser för utredningar av brott mot barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; rättsvetenskap; barnrätt; tvångsmedel; processrätt; straffprocessrätt; barnkonventionen; brottmål; brottsoffer; criminal law; criminal procedural law; children´s rights; victims of crime; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på barnet som brottsoffer och behandlar barnets ställning i brottmålsprocessen. Barn som brottsoffer är att se som s.k. skyddslösa i och med att de utgör en särskilt utsatt grupp, detta med tanke på deras beroendeställning till vuxna. LÄS MER

 4. 4. Barnet på video - om förfarandet med barn som vittne i straffprocessen i relation till barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; straffrätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan år 1990 har Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, varit ett för Sverige internationellt åtagande. I januari 2020 träder barnkonventionen i kraft som lag. Konventionen syftar till att erkänna barnet som enskild individ och barn i grupp som i behov av särskilt skydd. LÄS MER

 5. 5. Utan risk för påföljd - lagöverträdare under 15 års rättigheter i straffprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Danielsson; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; processrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se huruvida de svenska bestämmelserna rörande lagöverträdare under 15 år stämmer överens med Europakonventionen och Barnkonventionen. Konventionerna är ratificerade och Sverige är således förpliktade att följa dess bestämmelser. LÄS MER