Sökning: "Barn och konst"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Barn och konst.

 1. 1. "Det barn ofta säger är, du får inte vara med på mitt kalas, eller tittar bort istället för att svara" : Hur förskollärare definierar och arbetar med kränkande behandling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linda Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Kränkande behandling; förskollärare; makt; samspel; sociokulturell teori; relationell teori.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att öka kunskapen om hur förskollärare i förskolan definierar och arbetar med kränkande behandling mellan barnen. I studien har kvalitativa intervjuer använts som metod för att få svar på hur förskollärare definierar kränkande behandling, vilka strategier som använts när kränkningssituationer uppstår och hur förskollärare arbetar för att motverka och förhindra att kränkningar sker mellan barnen i förskolan. LÄS MER

 2. 2. “Man lägger ihop en massa pusselbitar och så kommer det kanske ett blåmärke “ : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barn i omsorgssvikt.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Wallstål; Desiree Palo; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Omsorgssvikt; Utsatthet; Vanvård; Övergrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att erövra kunskap utifrån pedagogers erfarenheter om vad som kan väcka misstanke att ett barn utsätts för omsorgssvikt samt hur arbetet vid en misstanke kan se ut. Våra forskningsfrågor sökte svar på hur pedagoger beskriver att de tar tillvara barns signaler vid misstanke om omsorgssvikt samt hur processen från misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan kan se ut. LÄS MER

 3. 3. Förskolans möte med nyanlända familjer : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av att introducera nyanlända familjer i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Dan Li; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; kommunikation; nyanlända; multimodal; sociokulturellt perspektiv; interkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver kommunikation med nyanlända familjer vid introduktion på förskolan med förankring i det sociokulturella perspektivet och det interkulturella perspektivet. Studien har en kvalitativ ansats och använder semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där fem förskollärare från två förskolor har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Med dans som uttrycksform : Hur barn genom dans gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av fenomenet årstider

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Dans; dans i förskolan; dans som uttrycksform; gestaltning; upplevelser av årstider.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur dans kan användas som uttrycksform av barn i förskolan. Det fokus som studien har är barns upplevelser av årstider, hur barnen gestaltar och kommunicerar dessa via dansen. LÄS MER

 5. 5. Resandebarns rätt till sitt modersmål : En kvalitativ studie om förskollärares konstruerade strategier för att främja resandebarns språkande på resanderomani

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Liv Friberg; [2020]
  Nyckelord :Barns identitetsskapande; flerspråkighet; interkulturalitet; modersmål; resandefolket.;

  Sammanfattning : I och med att förskolan försetts med ett förtydligat uppdrag gällande Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk ämnar denna studie söka svar på hur förskollärare uppfyller delar av detta uppdrag. Syftet med studien är därmed att belysa de strategier förskollärare konstruerar för att främja resandebarns språkande på modersmålet resanderomani. LÄS MER