Sökning: "Barn operation"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden Barn operation.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att söva oroliga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Astrid Bolmvall; Cecilia Mossberg; [2020]
  Nyckelord :nurse anaesthetist; experiences; anxiety; children; moral distress; anestesisjuksköterska; upplevelser; oro; barn; värdekonflikt;

  Sammanfattning : Att söva barn kan vara en utmaning för anestesisjuksköterskan då barn ofta är oroliga inför en operation. Oron kan orsaka lidande hos barnet och väcka ett medlidande hos anestesisjuksköterskan vilket kan orsaka en värdekonflikt mellan önskan att respektera barnets ovilja att sövas och viljan att hjälpa barnet. LÄS MER

 2. 2. Tillgängliga interventioner i syfte att minska barns preoperativa oro : En litteraturöversikt med systematisk datainsamling, urval och analys.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Andersson; Ylva Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; barn; distraktion; föräldranärvaro; induktionsmetoder information; interventioner; lek; oro; preoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: 50–75% av barnen som ska genomgå en operation drabbas avpreoperativ oro. Oron kan ge sig uttryck genom gråt, skrik eller att vilja gömma sig.Ett barn som känner oro tenderar dessutom att ej vilja samarbeta vid induktion.Syfte: Att undersöka tillgängliga interventioner och deras effekt på barnspreoperativa oro. LÄS MER

 3. 3. MAGISKA PLÅSTER, GRÖNKLÄDDA MÄNNISKOR OCH TUSEN ANDRA FRÅGOR En intervjustudie om nätbaserade bildspel som preoperativ förberedelse för barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Süss; William Bech; [2019-12-06]
  Nyckelord :Barn; Dunder; föräldrar; information; informationsportal; preoperativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsbehovet hos föräldrar är stort när deras barn ska opereras. Föräldrar känner sig osäkra p.g.a. LÄS MER

 4. 4. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede inom kommunal hemsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Andersson; Kristina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :co-operation; district nurse; feelings; home care; palliative care; distriktssköterska; hemsjukvård; känslor; palliativ vård; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att vården är lindrande och inte botande, där fokus ligger på att främja livskvalitet ända in i döden. Den palliativa vården varierar i Sverige. Palliativ vård är ett stort ansvarsområde för distriktssköterskor anställda vid kommunal hemsjukvård. LÄS MER