Sökning: "Barn skolsköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Barn skolsköterska.

 1. 1. Skolsköterskan är en viktig aktör bland flera i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med övervikt och fetma : En intervjustudie med skolsköterskor i grundskolan

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Annie Åhlund; [2021]
  Nyckelord :Barn; folkhälsa; samverkan; skola; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Övervikt och fetma i tidig ålder är riskfaktorer för att drabbas av ett flertal sjukdomar senare i livet. Skolsköterskor har goda möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för att förhindra uppkomst av övervikt hos barn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Björkman; Frida Persson; [2021]
  Nyckelord :children; health promotion; qualitative; school nurse; overweight; barn; hälsofrämjande; intervju; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom elevhälsan fokuserar till att främja en hälsosam livsstil hos eleverna. De senaste 30 åren har andelen barn med övervikt mer än fördubblats. Övervikt under barndomen leder till ökad risk för psykisk ohälsa samt ökad risk för allvarliga hälsorisker i vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med föräldrar som har barn med övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carolina Mårtensson; Lisa Björkman; [2021]
  Nyckelord :Communication; obesity; overweight; parents; school nurse; Fetma; föräldrar; kommunikation; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste 30 åren har övervikt och fetma bland barn i Sverige fördubblats. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas vid övervikt och fetma. Skolsköterskor har en viktig roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Samarbete och kommunikation med föräldrar utgör en central roll i skolsköterskans arbete. LÄS MER

 4. 4. Ditt barn har övervikt : Skolsköterskors erfarenheter av initial kommunikation med vårdnadshavare vars barn har övervikt eller fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Aronsson; Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :Children. Communication. Guardians. Overweight. Parents.; Barn. Kommunikation. Skolsköterska. Vårdnadshavare. Övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet överviktiga barn i Sverige ökar. Övervikt och fetma hos barn kan leda till allvarlig sjukdom i vuxenlivet. Skolsköterskor ingår i skolors elevhälsoteam vilka ska arbeta förebyggande mot ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors uppfattningar av att arbeta i en skolkontext

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Rigbo; Susanne Sundvall; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; school context; school staff; school nurse; SOC; KASAM; samarbete; skolkontext; skolpersonal; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors roll har förändrats över tid och det har skett ett skifte från ett patogent till ett salutogent synsätt. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete anses vara nyckeln till förbättrad hälsa hos barn- och ungdomar. LÄS MER