Sökning: "Barn som upplevt våld"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Barn som upplevt våld.

 1. 1. Elefanten i rummet : en fenomenologisk intervjustudie om hur barn som växer upp med våld upplever att det talas om våldet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Åker; Emelie Stål; [2021]
  Nyckelord :våld i hemmet; bevittna våld; respons;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med vuxna individer som vuxit upp i hem där det förekommit våld. Uppsatsen behandlar respondenternas upplevelser av om och hur det talades om våldet samt den respons de upplevt från utomstående kopplat till våldet. LÄS MER

 2. 2. Barns beteende: personlighet, handling eller diagnos? : En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma tolkar och förstår barns beteende som tecken på ADHD eller våldsutsatthet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jenny Gudmunds; Michaela Janemon; [2020]
  Nyckelord :barns beteende; yrkesverksammas tolkningar; ADHD; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : Att ett barn uppvisar ett utagerande beteende, svårigheter att reglera känslor, impulsivitet och hyperaktivitet kan bero på olika saker. Bland annat kan det vara en indikation på att ett barn har ADHD, en diagnos som blir allt vanligare, men det kan också vara ett uttryck för att ett barn upplevt våld eller utvecklat PTSD till följd av det. LÄS MER

 3. 3. "...föräldrarna kanske inte är så sugna på att låta oss träffa barnet." : En studie om socialarbetares upplevelser i arbetet med våldsutsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Emma Nordensson; Sigrid Ekström; [2020]
  Nyckelord :Domestic violence; child s perspective; child; social workers; support; Våld i nära relationer; barnperspektivet; barn; socialarbetare; stödinsatser;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka upplevelser hos socialarbetare inom socialtjänst och kvinnojour, vilka kommer i kontakt med barn som utsätts för våld i nära relationer, utifrån två teman; stödinsatser samt barnperspektivet. Fem socialarbetare som arbetar med barn som upplevt våld i nära relationer intervjuades. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om skyddade boendens förutsättningar att stödja barn som upplevt våld mot mamma

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maja Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Barn som upplever våld; Anställda; Skyddade boenden; Stöd;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka skyddade boendens förutsättningar att stödja barn som upplevt pappas våld mot mamma. Fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med anställda på fem olika skyddade boenden i Stockholmsområdet har genomförts i april 2017. LÄS MER

 5. 5. "Som man frågar får man svar" : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barn som upplevt våld i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Rebecca Kaiser; Lizbet Svensson Galle; [2020]
  Nyckelord :Child; Violence; Domestic Violence; social workers; socialsekreterare; insatser; support; intervention; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att få kunskap i hur socialsekreterare arbetar med barn som upplevt våld i hemmet samt hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme inom området. Tidigare forskning visar att barn som upplever våld i nära relation och som inte får adekvat stöd kan riskera att utveckla beteendeproblem samt posttraumatiskt stressyndrom vilket leder till negativa konsekvenser på flera områden. LÄS MER