Sökning: "Barn som utsätts för våld i hemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Barn som utsätts för våld i hemmet.

 1. 1. Barn som utsätts för våld i hemmet : Förskolans betydelse och pedagogers (o)kunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Gjendahl; Sara Oja; [2019]
  Nyckelord :Förskola; våld i hemmet;

  Sammanfattning : Våldsutsatta barn kan uppvisa en mängd olika beteendeförändringar, däribland social omogenhet, aggressivitet och kontaktsökning. Förskolan kan vara en trygg plats för utsatta barn där de får uttrycka sina känslor, men även en plats där deras situation kan uppdagas. LÄS MER

 2. 2. Våldets påverkan på anknytningen mellan mor och barn : - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Anknytning; barn; mödrar; risk- och skyddsfaktorer; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som lever i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig fysisk och psykisk ohälsa. Ett stort ansvar ligger på hälso- och sjukvården att identifiera barn som far illa eller riskerar att fara illa, bland annat genom att identifiera risk- och skyddsfaktorer hos barnet och i barnets miljö. LÄS MER

 3. 3. Barnen utan blåmärken - När våldet inte lämnar synliga spår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Seth; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Barnkonventionen; Barn; Våld; Misshandel; Barnmisshandel; Smärtrekvisit; Brottsbalken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnagaförbudet i svensk rätt innebär ett absolut skydd för barn att leva ett liv fritt från övergrepp. Förbudet präglas av principen om barnets bästa. Barnagaförbudet innebär däremot inte att alla typer av övergrepp mot barn är sanktionerade med straff. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av stödinsatsarbete för våldsutsatta barn : En kvalitativ studie om vad behandlare inom socialtjänsten upplever sig behöva för att kunna tillgodose de riktlinjer och krav som finns

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victoria Lindberg; Emma Ridefors; [2018]
  Nyckelord :Våld; våldsutsatta barn; stödinsatser; krav; lagar; riktlinjer; socialtjänst;

  Sammanfattning : Forskning visar att barn som utsätts för våld i hemmet löper en ökad risk för att själv börja använda sig av våld senare i livet. Därför är rätt stöd och hjälp till våldsutsatta barn viktigt för att barnet ska kunna bearbeta sina upplevelser av våldet för att kunna få en gynnsam utveckling. LÄS MER

 5. 5. Barn som utsätts för våld inom familjen : Hur upptäcks de inom socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Andersson; Petra Edfors; [2018]
  Nyckelord :Socialtjänst; barn- och ungdomspsykiatri; BUP; våld; våld i hemmet; barnmisshandel; våldsutsatta barn; familjevåld; upptäcka.;

  Sammanfattning : Trots att samhället har ett ansvar för att skydda barn från våld, är det flera barn som utsätts för våld utan att någon upptäcker det. Studier visar att barn som utsätts för våld hemma löper större risk att utveckla svårigheter såsom psykiska problem, samt att många barn inte berättar om våldet ifall frågan inte ställs. LÄS MER