Sökning: "Barn till föräldrar med psykisk"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden Barn till föräldrar med psykisk.

 1. 1. Att ha barn med anorexia nervosa: : Föräldrars upplevelse av emotioner och stöd från vården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Romeström; Ohlsson Karin; [2022]
  Nyckelord :anorexia nervosa; emotions; eating disorder; difficult parenting; caregivers support;

  Sammanfattning : Ätstörningsproblematik hos barn/ungdomar är  ett väl utforskat område, anhörigperspektivet är inte lika beforskat. Den forskning som finns förespråkar ofta familjebehandling där hela familjen inkluderas. Graden av psykisk belastning på föräldrar har visats ha påverkan på barnets tillfrisknande. LÄS MER

 2. 2. Föräldrastilar som kan orsaka emotionellt ätande bland barn och unga : En stukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katarina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :emotional eating; parent practicies; child; emotion regulation; obesity; emotionellt ätande; föräldrastilar; barn; emotionell reglering; fetma;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnfetma är ett globalt folkhälsoproblem som växer i snabb takt.Obehandlad övervikt och fetma bland barn kan leda till kroniska följdsjukdomar ivuxenlivet, såsom högt blodtryck, förstadier till diabetes typ-2, psykisk ohälsa samt förtidigdöd. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser att vara förälder till ett barn som har anorexia nervosa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gabriella Ryderås; Andrea Warbrandt; [2022]
  Nyckelord :Adolescents; Anorexia nervosa; Children; Experiences; Parents; Adolescents; Anorexia nervosa; Barn; Föräldrar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en allvarligt psykisk sjukdom med hög mortalitet som orsakar grava somatiska symtom vilket främst drabbar flickor under adolescens. Familjen utgör en central del av barnets behandling. Sjuksköterskans inställning till familjen påverkar familjens möjlighet att vara involverad i omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Barn som far illa-sjuksköterskans upplevda svårigheter att upptäcka när barn far illa : Litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Eklund; Eva Johansson; [2022]
  Nyckelord :Child abuse; emergency department; nurse; detect; difficulties;

  Sammanfattning : Nyckelord: Barnmisshandel, akutmottagning, sjuksköterska, upptäcka, svårigheter   SAMMANFATTNING Bakgrund: Barnmisshandel är ett hälsoproblem som förekommer över hela världen. Globalt sett är 7 % av barn med skador som söker vård på akutmottagningar utsatta för övergrepp. LÄS MER

 5. 5. Hur prioriterar föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar egen hälsa. : ” En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning ”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Lise Murekaze Wallner; [2022]
  Nyckelord :Föräldrar; fysisk-psykisk och social hälsa; hälsofrämjande och hälsoprioritering; barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar specifikt Autismspetrumtillstånd och eller Attention Deficit Hyperactivity .;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser möter olika utmaningar isin vardag som kan påverka och öka risken för ohälsa. Denna studies syfte var att undersöka hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser specifikt Autismspektrumtillstånd och Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) prioriterar egen hälsa. LÄS MER