Sökning: "Barn vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 1854 uppsatser innehållade orden Barn vuxna.

 1. 1. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser av lärares bemötanden : En kvalitativ studie hur lärares bemötande påverkar identitetsformationen hos elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Manja Cizmic; [2021]
  Nyckelord :ADHD; bemötande; identitet; identitetsbild; kunskapsinhämtning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cizmic, Manja (2020). Konsekvenser av lärares bemötanden. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. TAKK för mig : En kvalitativ intervjuundersökning med fyra yrkesverksamma förskollärares uppfattningar om TAKK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; uppfattningar; TAKK; teckna; sekundärt kommunikationsalternativ; sociokulturellt perspektiv; mediering; den proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ intervjuundersökning som ämnar att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om TAKK, och dess användbarhet i kommunikation med barnen. Med uppfattningar avses individuellt perspektiv på det egna teckenarbetet. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i förskolan : En kvalitativ studie om hur fem förskollärare resonerar kring stöd i barns konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alicia Hultgren; Katarina Strömberg; [2021]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; förskola; barn; förskollärare; stöd; barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring vilket stöd de erbjuder barnen i åldrarna 4-5 år i deras konflikthantering i förskolan och vilka barnsyner som framträder i förskollärarnas resonemang. Denna studie är nödvändig eftersom vi upplever att det finns en osäkerhet bland förskollärarna om konflikthantering. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares upplevelser och strategier i arbetet med modersmålsutveckling : En kvalitativ studie om hur förskollärare stöttar flerspråkiga barns modersmålsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Örnwigh; Thomas Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Preschool; mother tongue; preschool teachers; experiences; strategies; mother tongue development; Förskola; modersmål; förskollärare; upplevelser; strategier; modersmålsutveckling;

  Sammanfattning : Förskollärare möter i större utsträckning än tidigare barn med annat modersmål än svenska, därmed ökar även behovet av arbetet med modersmålsutveckling. Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare stöttar flerspråkiga barns modersmålsutveckling samt hur förskollärare upplever arbetet med modersmålsutveckling. LÄS MER