Sökning: "Barnavård"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Barnavård.

 1. 1. Barnavården år 1900-1940: Ett offentligt uppdrag eller privat angelägenhet? : En lokalstudie över barnavårdsnämnden i Karlstad stad och Karlstad landsförsamling genom ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Melissa Quach; [2019]
  Nyckelord :barnavård; karlstad stad; karlstad landsförsamling; makt;

  Sammanfattning : The following essay is conducted both from a local perspective in Sweden. The source material used have been analyzed through a power-theory drawn by professor Raymond Angelo Belliotti who has a Ph.D in philosophy. LÄS MER

 2. 2. Mellan hopp och förtvivlan – att skydda barn mot våld : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Jakobsson; Daniela Wenström; [2018]
  Nyckelord :Socialarbetare; socialt arbete; barn och unga; social barnavård; utmaningar; strategier; svårigheter; handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare arbetar och upplever utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld och om de anser att de kan leva upp till målet att skydda barnen. För att uppnå syftet svarar vi på de här frågeställningarna: Hur beskriver socialsekreterarna utredningsprocessen? Vilka utmaningar beskriver socialsekreterarna? Hur hanteras utmaningarna? En kvalitativ metod har tillämpats och sju socialsekreterare har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Det prekära föräldraskapet : En kritisk diskursanalys av förvaltningsrättens bedömningar av föräldraförmåga ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Josef Safady Åslund; Helia Tekfi; [2018]
  Nyckelord :LVU; klass; föräldraskap; prekär; elit; barnavård;

  Sammanfattning : Familjer i kontakt med den svenska sociala barnavården är inte jämnt fördelat mellan olika samhällsklasser utan det finns en kraftig överrepresentation av familjer som lever i fattigdom. I vår studie har vi undersökt vad som, enligt myndigheter, anses utgöra ett gott föräldraskap samt hur dessa myndigheter, i domar som beslutats utifrån lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52, LVU), förhåller sig till socialt utsatta föräldrars levnadssituationer i sina bedömningar av deras bristande omsorg av sina barn. LÄS MER

 4. 4. Barn och unga i 3 § LVU-domar : Att dömas till att skyddas från sig själv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kalle Ingerstad; Nicholas Oja; [2018]
  Nyckelord :3 § LVU; Compulsory care; Child welfare; Protection needs; Problem behavior; Social constructions; Social constructivism; 3 § LVU; Tvångsvård; Barnavård; Skyddsbehov; Problembeteende; Sociala konstruktioner; Socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Svensk barnavård och tvångsvård av barn och unga har diskuterats och problematiserats av flertalet forskare och har även varit lagstadgat sedan början av 1900-talet. Lagen och hur samhället ser på problembeteende och skyddsbehov har sedan dess förändrats. LÄS MER

 5. 5. Förändringsprocessen i en obegriplig situation : En kvalitativ intervjustudie om föräldrars erfarenheter kring den förändringsprocess som föregått återförening med barn som varit familjehemsplacerade

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Felicia Hanna Jonasdotter Lättman; [2017]
  Nyckelord :Change; reunification; parents; childcare; client perspective; Förändring; återförening; föräldrar; social barnavård; brukarperspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how parents, who had children in foster care due to their social environment, describes the process of change and what factors enabled the process. The study is based on interviews with six parents, four female and two males, who have reunited with their children. LÄS MER