Sökning: "Barnavård"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Barnavård.

 1. 1. Barnavården år 1900-1940: Ett offentligt uppdrag eller privat angelägenhet? : En lokalstudie över barnavårdsnämnden i Karlstad stad och Karlstad landsförsamling genom ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Melissa Quach; [2019]
  Nyckelord :barnavård; karlstad stad; karlstad landsförsamling; makt;

  Sammanfattning : The following essay is conducted both from a local perspective in Sweden. The source material used have been analyzed through a power-theory drawn by professor Raymond Angelo Belliotti who has a Ph.D in philosophy. LÄS MER

 2. 2. Ledningssystem och ständiga förbättringar - En studie av hur systematiskt kvalitetsarbete begripliggörs i den sociala barnavården

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pernilla Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Ledningssystem; Ständiga förbättringar; NPM; profession; organisationsprofessionella;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur Socialstyrelsens reglering om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan påverka en verksamhet som den sociala barnavården. Jag söker bl.a. svar på vilka idéer som regleringen ger uttryck för och hur de har möjliggjorts. LÄS MER

 3. 3. Stereotyper och bedömningar : En kvantitativ vinjettstudie som undersöker om ADHD-diagnosen påverkar socialsekreterares förhandsbedömningar vid orosanmälningar som gäller unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Emma Lundström; [2019]
  Nyckelord :ADHD; social workers; preliminary assessment; immediate protection assessment; social representations; stereotypes; quantitative study; vignette; ADHD; socialsekreterare; förhandsbedömning; omedelbar skyddsbedömning; sociala representationer; stereotyper; kvantitativ studie; vinjett;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om socialsekreterares bedömningar vid orosanmälningar kring unga påverkas av om den unga har en ADHD-diagnos eller inte. Hypotesen var att socialsekreterares bedömningar kring behov av omedelbart skydd, skäl till oro för den unge, om utredning ska inledas eller inte samt identifierade risk- och skyddsfaktorer skiljer sig åt beroende på om den unge har en ADHD-diagnos eller inte. LÄS MER

 4. 4. "Att göra det som är rätt även om ingen ser på" : En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares etiska resonemang kring sin yrkesroll

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Collin; Linnea Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to examine how social workers in Swedish Child Protective services regard ethical values and what strategies they practice to manage ethical dilemmas occurring in their daily work. Furthermore, we aim to examine if there are differences or similarities in how ethical issues are handled among social workers based on their length of experience in the profession. LÄS MER

 5. 5. Mellan hopp och förtvivlan – att skydda barn mot våld : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Jakobsson; Daniela Wenström; [2018]
  Nyckelord :Socialarbetare; socialt arbete; barn och unga; social barnavård; utmaningar; strategier; svårigheter; handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare arbetar och upplever utredningsarbetet av barn som har varit utsatta för våld och om de anser att de kan leva upp till målet att skydda barnen. För att uppnå syftet svarar vi på de här frågeställningarna: Hur beskriver socialsekreterarna utredningsprocessen? Vilka utmaningar beskriver socialsekreterarna? Hur hanteras utmaningarna? En kvalitativ metod har tillämpats och sju socialsekreterare har intervjuats. LÄS MER