Sökning: "Barnbibeln"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Barnbibeln.

  1. 1. Jesus går på vattnet : Vad händer med bibelberättelsen när den återberättas för barn?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

    Författare :Johanna Carlsson; [2017]
    Nyckelord :Barnbibel; Jesus går på vattnet; Matt 14:22-33; Mark 6:45-52; Joh 6:16-21; Barnens bibel; Barnbibeln; De yngstas bibel; Barnbiblar;

    Sammanfattning : I denna uppsats studeras, främst med hjälp av en narrativ analys, berättelsen om när Jesus går på vattnet i Barnens bibel med text av Anne de Vries och svensk översättning av Ylva Eggehorn, Barnbibeln med text av Gwen Ellis och svensk översättning av Åsa Hofverberg och De yngstas bibel med text av Karyn Henley och svensk översättning av Ulla-Stina Rask. Syftet med uppsatsen att se om några, och i sådana fall vilka, förändringar som sker när en bibelberättelse återberättas för barn, och sedan se hur dessa påverkar berättelsen. LÄS MER