Sökning: "Barndop missionskyrkan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Barndop missionskyrkan.

 1. 1. Kyrkorna kalla till Guds ebjudande om nåd. : Dopets roll i de ekumeniska samtalen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Annelie Staaf; [2019]
  Nyckelord :dop; ekumenik; teologi; kyrkovetenskap; baptism; troendedop; barndop; församling; dopförnyelse; dopbekräftelse; konfirmation;

  Sammanfattning : Equmeniakyrkan bildades 2011 genom ett samgående mellan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet har historiskt sett haft oförenliga dopsyner. Troendedopet i Baptistsamfundet kontra barndopet i Svenska kyrkan har varit en skiljelinje mellan de två samfunden. LÄS MER

 2. 2. "I gemenskap" : Dopsyn och dopliturgi i 2016 års förslag till kyrkohandbok för Equmeniakyrkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Spencer Strandh; [2018]
  Nyckelord :kyrkovetenskap; equmeniakyrkan; dop; svenska baptistsamfundet; metodistkyrkan i sverige; svenska missionskyrkan; liturgi; genetisk analys; kyrkohandböcker; gudstjänst; dopgudstjänst; dophandling; barndop; vuxendop; troendedop; gemensam framtid; ekumenik; sveriges kristna råd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dop och identitet : en studie av dopsyner hos medlemmar i Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Svenska Missionskyrkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Helene Folkesson; [2006]
  Nyckelord :dop; dopsyn; rit; övergångsrit; sakrament; medlemskap; ekumenik; Svenska kyrkan; Pingstkyrkan; Missionskyrkan; barndop; vuxendop; bibelsyn;

  Sammanfattning : I denna undersökning har det utifrån tre skilda trossamfund undersökts hur enskilda medlemmar förhåller sig till frågeställningar utifrån dopet och periferin kring detta. Det har visats att åsikterna kring dopet kan komma i konflikt med varandra och kontentan av resultatet är att det, i dagsläget, är högst osannolikt med ett djupare samarbete de tre trossamfunden emellan. LÄS MER