Sökning: "Barnets bästa"

Visar resultat 1 - 5 av 925 uppsatser innehållade orden Barnets bästa.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder vid venpunktion av barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Stöckel; Jennifer Svahn; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; barn 6-12 år; venpunktion; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venpunktion av barn är ett vanligt förekommande vårdmoment som förknippas med obehag. Forskning har visat att det är viktigt att barns smärta vid venpunktion åtgärdas eftersom det annars kan få negativa konsekvenser vid framtida vårdmöten. LÄS MER

 2. 2. Orosanmälningar i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare hanterar situationer med barn som eventuellt far illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Pettersson; Elin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Orosanmälan; Anmälningsplikt; Agerande; Förskola; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur förskollärare och socialsekreterare uppfattar förskolans anmälningsplikt. Studien utgick från systemteorin; hur olika system samarbetar för att uppnå bästa resultat. Studien genomfördes med semistrukturerad intervju som metod, där tre förskollärare och tre socialsekreterare intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Hur beskrivs barnets bästa i LVU-domar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Brunosson; Julia Thegerström; [2022]
  Nyckelord :Best interest of the child; LVU; child perspective; dilemma social work and best interest of the child social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out how “the best interest of the child” is considered in courtroom proceedings where any placement according to LVU exists, or where it is deliberated that care according to LVU shall cease. The purpose is further to analyze the arguments made about “the best interest of the child” and to study how children´s feelings and experiences are expressed in LVU judgments. LÄS MER

 4. 4. Hemtagningsbegäran : På barnets och samhällets bekostnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Elin Thörner; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvångsvård av barn och unga är ett ämne som numera diskuteras flitigt, inte minst i media. Något som lyfts fram särskilt under den senaste tiden är delen som tar sikte på vårdens upphörande, vilket bl.a. har utmynnat i lagförslaget ”Lex Lilla hjärtat”. LÄS MER

 5. 5. Ställföreträdares representation av 12- till 14-åriga klienter vid tvångsomhändertaganden - En undersökning av implementeringen av LVU:s bestämmelser om barnets bästa, barnets rätt att få sin inställning klargjord och barnets rätt att få sin vilja beaktad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Allison Östlund; [2021-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur ställföreträdare för barn i LVU-mål hanterar gränsdragningen mellan barnets "subjektiva" vilja och dess "objektiva" intresse när de avgör vad som är bäst för barnet.Uppsatsen genomfördes i syfte att ta reda på i vilken utsträckning ställföreträdare för barn under 15 år tillämpade LVU:s bestämmelser i 36 och 1 § LVU i enlighet med lagstiftarens intentioner. LÄS MER