Sökning: "Barnförhör"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Barnförhör.

 1. 1. Det gåtfulla folkets berättelser - En undersökning av bevisvärderingskriterier och dessas tillämpning på barns utsagor i våldtäktsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Nässlander; [2020-05-17]
  Nyckelord :Bevisvärdering; Bevisvärderingskriterier; Sexualbrottsmål; Barnförhör; Straffprocessrätt;

  Sammanfattning : Av rättegångsbalken 35 kapitlet 1 § följer bland annat principen om fri bevisvärdering vilken innebär att det inte finns några legala regler för värderingen av specifika bevis som domstolarna måste förhålla sig till. I NJA 2010 s. LÄS MER

 2. 2. Vem skyddar vi egentligen? – En studie om beslagsförbudet av skriftlig handling mellan närstående och begränsningens konsekvenser för utredningar av brott mot barn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; rättsvetenskap; barnrätt; tvångsmedel; processrätt; straffprocessrätt; barnkonventionen; brottmål; brottsoffer; criminal law; criminal procedural law; children´s rights; victims of crime; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på barnet som brottsoffer och behandlar barnets ställning i brottmålsprocessen. Barn som brottsoffer är att se som s.k. skyddslösa i och med att de utgör en särskilt utsatt grupp, detta med tanke på deras beroendeställning till vuxna. LÄS MER

 3. 3. Från noll till att öppna Pandoras ask

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Martinsen; Hedda Vitestam; [2019]
  Nyckelord :Barnahus; Barn som brottsoffer; Våld i nära relationer; Barnförhör; Socialsekreterare; Childrens Advocacy Center; Domestic violence; Social worker; Barnutredning; Samverkan; Makt; Rättssociologi;

  Sammanfattning : Barnahus (Children’s Advocacy Center) is a collaboration between authorities, created to increase the quality of crime investigations while promoting the child’s best interest and health. Due to the complexity of detecting domestic violence, it is difficult to investigate and conduct interrogations of children in a legally secure manner whilst avoiding secondary traumatization. LÄS MER

 4. 4. Att vara lugnet i stormen : Krisstödjares upplevelser av möten med barn efter barnförhör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Mia Berg; Christin Frånlund; [2019]
  Nyckelord :child abuse; child advocacy center; crisis support intervention; barnahus; barnmisshandel; krisstöd;

  Sammanfattning : Syftet var att utforska vad som är viktigt i ett krisstöd till barn efter ett barnförhör. Metodensom användes var semistrukturerade intervjuer med fyra krisstödjare ur kristeamet i en svenskkommun. Resultatet analyserades utifrån systemteori och salutogenes. LÄS MER

 5. 5. Bevisvärdering av barnförhör i utsagemål - En diskussion utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Jonasson; [2018]
  Nyckelord :Barnförhör; bevisvärdering; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 1998 hittades fyraårige Kevin död. Två bröder, som vid tiden var fem och sju år gamla pekades ut som ansvariga. I dokumentären ”Fallet Kevin” gjord av Dokument inifrån, uppdagades stora brister i förhören med de två bröderna. LÄS MER