Sökning: "Barnförhör"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Barnförhör.

 1. 1. "Från skuggan av våldet till rättssalens ljus. En studie av barnfridsbrottets styrkor och tillkortakommanden i förhållande till det brottsutsatta barnet "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Kinnander; [2022-02-04]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barnperspektiv; Barn i straffprocessen; Komma till tals; Barnförhör; Målsägande; Effektivitet; Ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet. Lagen innebär att det numera är kriminaliserat att utsätta barn för att bevittna vissa typer av brott som begås av någon närstående till barnet mot en annan till barnet närstående person. LÄS MER

 2. 2. Barnfridsbrottet - ett illusoriskt skydd eller ett kraftfullt verktyg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Lundeén Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; barnfridsbrott; brott mellan närstående; barn; bevittna; uppleva.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnfridsbrottet i 4 § 3 kap. BrB är ett relativt nytt brott i svensk lagstiftning då det trädde i kraft 1 juli 2021. Lagstiftarens avsikt med bestämmelsen var att uppmärksamma barn som lever i miljöer där våld och andra brottsliga gärningar förekommer och låta deras röster höras genom hela den rättsliga processen. LÄS MER

 3. 3. Barnfridsbrott : - Upplevelser bland anställda på Polismyndigheten och socialtjänsten i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Rebecka Lundell Björk; Sara Nyström; Ellen Rosén; [2022]
  Nyckelord :Children s vulnerability; Experiences; Implementation theory; Police Authority; Social services; Violation of a child’s integrity; Witnessing violence; Barnfridsbrott; Barns utsatthet; Bevittna våld; Implementeringsteori; Polismyndigheten; Socialtjänsten; Upplevelser;

  Sammanfattning : För att värna om och stärka barns straffrättsliga skydd infördes lagen om barnfridsbrott den 1 juli 2021. Lagstiftningen ämnar att betona barns särskilda utsatthet i samband med bevittnande av våld mellan två omsorgspersoner. LÄS MER

 4. 4. FÖRHÖR MED UTSATTA BARN : En studie om vilka förhörsmetoder som används och vilka frågetyper somgenererar mest svarsord

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emily Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Abused children; interrogationmethods; amount of words; open questions; leading questions; paraphrasing; Utsatta barn; förhörsmetoder; antal svarsord; öppna frågor; ledande frågor; parafrasering;

  Sammanfattning : Barn som utsätts för brott finner svårigheter med att berätta om vad deblivit utsatta för. På grund av detta är det av vikt att förhörsledaretillämpar förhörsmetoder som enligt tidigare forskning leder till att barnvågar berätta om vad de blivit utsatta för. LÄS MER

 5. 5. Det gåtfulla folkets berättelser - En undersökning av bevisvärderingskriterier och dessas tillämpning på barns utsagor i våldtäktsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Nässlander; [2020-05-17]
  Nyckelord :Bevisvärdering; Bevisvärderingskriterier; Sexualbrottsmål; Barnförhör; Straffprocessrätt;

  Sammanfattning : Av rättegångsbalken 35 kapitlet 1 § följer bland annat principen om fri bevisvärdering vilken innebär att det inte finns några legala regler för värderingen av specifika bevis som domstolarna måste förhålla sig till. I NJA 2010 s. LÄS MER