Sökning: "Barninitierad lek"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Barninitierad lek.

 1. 1. "Möjligheter är ju vårt ansvar att ge dem" : En socialkonstruktivistisk studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med barns delaktighet i barninitierad lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Alberti; Anna Bjällö; [2022]
  Nyckelord :Barninitierad lek; delaktighet; förskollärare; samspel; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver barns möjligheter till delaktighet i barninitierad lek. De frågeställningar studien utgår från är: Vilka faktorer beskriver förskollärare har betydelse för barns möjligheter till delaktighet i barninitierad lek? samt Hur beskriver förskollärare arbetet med att skapa förutsättningar för barns möjlighet till delaktighet i barninitierad lek?  Språket och sociala sammanhang är centrala utgångspunkter i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Lekresponsiv undervisning : En kvalitativ intervjustudie om hur lek och undervisning kan integreras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Anneli Nilsson; Emma Lunell; [2020]
  Nyckelord :Early childhood; playbased learning; preschool; scaffolding; Barninitierad; förskola; lekresponsiv; undervisning; vuxenguidad lek;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare arbetar för att lek och undervisning ska integreras med varandra och om de gör det genom lekresponsiv undervisning. Denna studies relevans grundar sig i den nya läroplan för förskolan där lekens roll stärkts och kravet på förskollärarens ansvar för undervisning tillkommit. LÄS MER

 3. 3. Lekresponsiv undervisning - En intervjustudie om relationen mellan lek, undervisning och lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tarin Jamila; Shazia Nasir; [2020]
  Nyckelord :Förskola; barninitiativ; Direkt och indirekt undervisning; Lek; Lärande; undervisning; Lekresponsiv undervisning;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar med lek och undervisning ochkombination av båda på ett responsivt sätt. Detta är yrkesrelevant eftersom att undervisning finnsmed i läroplanen (Lpfö18, 2018), och därmed vill vi tydliggöra hur pedagogerna genomför sinundervisning på ett responsivt sätt. LÄS MER

 4. 4. Miljöns betydelse för samspelet : Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns samspel i den barninitierade leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Wennberg; Julia Bergsten Örnfjäll; [2018]
  Nyckelord :barninitierad lek; fysisk inomhusmiljö; förskola; miljö; pedagoger; samspel; utformning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att skapa förståelse för den fysiska inomhus-miljöns betydelse för barns samspel i den barninitierade leken. För att skapa denna förståelse har vi intervjuat pedagoger för att få deras uppfattningar om detta. LÄS MER

 5. 5. Leken som aldrig tog slut. En empirisk studie på en skola i Kenya

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :Lek; lekfullhet; förskola; lärande; Kenya;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med den här studien är att studera lekens möjligheter i förskolans verksamhet. Vi hartittat på hur barnen leker, när barnen leker och var barnen leker samt hur lärarna planerar för,agerar i och ser på lek. LÄS MER