Sökning: "Barnintervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet Barnintervjuer.

 1. 1. Barns värderingar, föreställningar och förväntningar på kön utifrån bildsamtal : "För det är lite annorlunda och olika för killar och tjejer"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nathalie Svedberg; Mathilda Junås; [2021]
  Nyckelord :Barnintervjuer; barns syn; genus; jämställdhet; könsroller;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera barns syn på kön och det som undersöktes var barns värderingar, föreställningar och förväntningar på kön utifrån normativa- och normkritiska bildsamtal. Tidigare forskning visar på att barn är medvetna om hur de olika könen ska bete sig för att passa in i samhället och bli accepterade. LÄS MER

 2. 2. Olika leker lika : En kvalitativ studie kring kommunikation och samspel utifrån barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Natacha Häll; Emelie Finbom; [2020]
  Nyckelord :samspel; kommunikation; barns perspektiv; förskola; barns beskrivningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka barns perspektiv på kommunikation och samspel i lek där de har olika kommunikativa förmågor. För att få svar på studiens syfte har vi utgått från följande frågeställningar; Hur beskriver barnen deras sätt att kommunicera med varandra i lek? Hur beskriver barnen deras sätt att samspela med varandra i lek? Studien har utgått från det socialpsykologiska perspektivet där vi har riktat in oss på begreppen socialt tänkande och socialt beteende, både i barnens beskrivningar och agerande under intervjuerna samt i analysen av videoobservationerna. LÄS MER

 3. 3. Att göra barns röster hörda: En barndomssociologisk studie om barns egna berättande om stillasittande och rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Evelina Arvidsson; Ronja Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; stillasittande; rörelse; being; becoming; barnintervjuer.;

  Sammanfattning : Föreliggande studies problemområde grundar sig i att det finns lite forskning kring stillasittande och rörelse utifrån barns perspektiv i förskolan. Därmed ämnar vi bidra med kunskap via barns berättande som utgångspunkt på vad de själva berättar om stillasittande och rörelse. LÄS MER

 4. 4. “Kul att spela fotboll med fröknarna men de är inte så duktiga” : En studie om förskollärares delaktighet i barns lek ur ett förskollärarperspektiv respektive barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Aleksandra Nedeva; Anife Ustrali; [2020]
  Nyckelord :lek; förskollärares delaktighet; barns perspektiv; barnperspektiv; lärande;

  Sammanfattning : Inledning Förskollärarna ska vara engagerade, närvarande och medforskande så att de kan främja barns utveckling och lärande. I förskolan anses lek som ett läroverktyg för att kunna stödja barnen i sin framtida utveckling. LÄS MER

 5. 5. Barn beskriver sina rättigheter : En kvalitativ intervjustudie med barn i förskoleklass om barns rättigheter.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Gotting; Elin Heiming; [2020]
  Nyckelord :Barnets rättigheter; Barnkonventionen; Konventionen om barnets rättigheter; Barnperspektiv; Barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn i förskoleklass upplever sina rättigheter. Det är en fenomenologisk studie där barns beskrivningar av fenomenet barnets rättigheter träder fram. LÄS MER