Sökning: "Barnkonventionen"

Visar resultat 1 - 5 av 733 uppsatser innehållade ordet Barnkonventionen.

 1. 1. Skyddsgrunder för ensamkommande barn : - en rättsvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Aleyna Yildiz Cirik; Hanin Tawfik; [2023]
  Nyckelord :unaccompanied children; the best interests of the child; the Convention on the Rights of the Child; protection criteria; refugee status; children’s rights; asylum seekers; asylum process for children; parental code; Aliens act; ECHR; human rights; age assessment; residence permit; Migration Board; Social Welfare Board; migration law. ; ensamkommande barn; barnets bästa; Barnkonventionen; skyddsgrunder; flyktingstatus; barns rättigheter; asylsökande; asylprocess för barn; föräldrabalken; utlänningslagen; EKMR; mänskliga rättigheter; åldersbedömning; uppehållstillstånd; Migrationsverket; Socialnämnden; migrationsrätt.;

  Sammanfattning : With the increase in unaccompanied children in 2015, it has become common to discuss the legal status of unaccompanied children. By the Swedish law persons under the age of 18 are considered to be minors and therefore have no ability to make decisions in personal matters with legally binding effects. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers policy enactment av läroplanen och barnkonventionen : - utifrån barns delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Clara Söderblom; Maria Hermansson; [2023]
  Nyckelord :Child perspective; Children’s perspective; Convention on the rights of the child; Curriculum; Influence; Policy enactment; Barnkonventionen; Barnperspektiv; Barns perspektiv; Inflytande; Läroplanen; Policy enactment;

  Sammanfattning : Pedagogers förhållningssätt och barnsyn kan ge olika kvalitéer på utbildningen i förskolan. Detta kan leda till risker som går mot ökad segregation och ett socialt ojämlikt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Bildstöd i pediatrisk slutenvård – Sjuksköterskans perspektiv på faktorer som påverkar användningen av bildstöd

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Billton; Elisabeth Stark; [2022-06-07]
  Nyckelord :Barn på sjukhus; Barnsjukvård; Bildstöd; Barncentrerad vård; Barnets rättigheter; Delaktighet; Kommunikation; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Pediatrisk slutenvård; Sjuksköterskor; Visuella kommunikationshjälpmedel;

  Sammanfattning : Barn som vårdas på sjukhus känner sig ofta otrygga eller lidande. I jämförelse med vuxna patienter är barn en särskilt utsatt patientgrupp. Svenska lagar så som patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen fastställer barnets rättigheter i vårdsituationer. LÄS MER

 4. 4. Rätten till skydd för hemmet - Om betydelsen av rättigheter i hyresförhållanden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Wnuk; [2022-02-09]
  Nyckelord :EKMR art. 8; Besittningsskydd; Hyresrätt; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Avhysning; Förlängningstvist; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Rätten till skydd för hemmet är en rättighet som kanske främst kan tänkas vara av betydelse i hyresrättsliga förhållanden, där hyresgästen normalt sett utgör den svagare parten till följd av äganderättens starka ställning i Sverige. En utveckling som uppmärksammats på senare tid är människors ökande medvetenhet kring rättigheter, vilket även kan skådas avseende just rätten till skydd för hemmet. LÄS MER

 5. 5. Presumtionsreglernas vara eller icke vara. En studie om de föräldraskapspsrättsliga presumtionsreglernas relevans i dagens samhälle med utgångspunkt i grunden för reglerna samt principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Siling; [2022-02-04]
  Nyckelord :Rättsligt föräldraskap; Fastställande av rättsligt föräldraskap; Faderskap; Föräldraskap; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Äktenskap; Sambo; Barnkonventionen; Barnets bästa; Biologisk förälder; Genetisk förälder; Social förälder;

  Sammanfattning : Ett barn som föds av kvinna som är gift med en man kommer direkt vid födseln få två rättsliga föräldrar. ”Pater est quem nuptiae demonstrant,” som i svensk rätt benämns som faderskapspresumtionen, härstammar från den romerska rätten och har varit gällande i svensk rätt i över 100 år. LÄS MER