Sökning: "Barnkonventionen"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet Barnkonventionen.

 1. 1. "Ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran" : Om barnkonventionens artikel 18 och den ogifta faderns vårdnadsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tova Svensson Åström; [2019]
  Nyckelord :Vårdnadsansvar; Gemensam vårdnad; Barnkonventionen; Inkorporering; Barns rättigheter; Mänskliga rättigheter; Familjerätt;

  Sammanfattning : Artikel 18 i barnkonventionen behandlar principen om föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Sverige har sedan ratificeringen av konventionen 1990 varit folkrättsligt bundet av att följa dess artiklar, däribland artikel 18. LÄS MER

 2. 2. Problematiken med sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum - Elever, föräldrar och lärares synpunkter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Jeppsson; Mergim Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Föräldrainflytande; mellanstadiet; multikulturellt; religion; sex- och samlevnadsundervisning;

  Sammanfattning : Målsättningen med denna kunskapsöversikt är att finna svar på vilken problematik som kan uppstå i sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. Intresset för frågan väcktes i föregående kurser och under den verksamhetsförlagda utbildningen, där kulturell diversitet har gjort sig särskilt påtaglig i sex- och samlevnadsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. : En kvalitativ studie om professionellas inställning och utmaningar inför kommande lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Daniela Lundin; Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :UN Convention on the Rights of the Child; child rights perspective; child´s best; cooperation; adult-oriented society.; Barnkonventionen; barnrättsperspektivet; barns bästa; samverkan; vuxenorienterat samhälle.;

  Sammanfattning : Enligt beslut i riksdagen ska FN:s konvention om barns rättigheter ges ställning som svensk lag 1 januari 2020. Tidigare forskning visar att det råder en oenighet om huruvida en inkorporering av barnkonventionen som lag är bra eller inte. LÄS MER

 4. 4. Barnkonventionen blir Svensk lag : En studie som undersöker de förväntade förändringarna

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Thorén; [2019]
  Nyckelord :Incorporation of the Convention on the Rights of the Child; clarification of children s rights; children as carriers of rights; political liability relief and a change of peoples vision; Inkorporering av barnkonventionen; insatser för inkorporering av barnkonventionen; tydliggörande för barnens rättigheter; barn som rättighetsbärare; politisk problemdumpning och synvända;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka förändringar som förväntas av en inkorporering av Förenta Nationernas barnkonvention i svensk lagstiftning. Sveriges riksdag röstade sommaren år 2018 igenom regeringens förslag om att inkorporera barnkonventionen, vilket innebär att konventionen blir svensk lag. LÄS MER

 5. 5. Alla tycker det är viktigt, men... - En studie om att ta hänsyn till barn i kommunala beslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Karlsson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Barnkonventionen; Barn rätts perspektivet; Barnkonsekvensanalyser; policyimplemen- tering; tvärfrågor; fallstudie; intervjuer; informanter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to provide knowledge about the conditions for the implementation of the Convention of the Rights of the Child and a child-rights-perspective at a municipal level. The main question considered is where initiative to take account for children takes, to understand why a children-rights-perspective is considered in some cases, but not in others. LÄS MER