Sökning: "Barnkonventionen"

Visar resultat 11 - 15 av 417 uppsatser innehållade ordet Barnkonventionen.

 1. 11. Barnets rättigheter : en formalitet eller en realitet? Om inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Lönnebo Cruce; [2020]
  Nyckelord :the United Nation’s Convention on the Rights of the Child; incorporating; children’s rights; Swedish Government Official Reports; discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The rights of the children : a formality or a reality? Incorporating the Convention on the Rights of the Child into Swedish law This essay investigates the arguments for incorporating the United Nation’s Convention on the Rights of the Child into Swedish law through a discourse analysis. The empirical data for the analysis consists of the Swedish Government Official Report (SOU 2016:19) on the subject. LÄS MER

 2. 12. Barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal : En kvantitativ studie om delaktigheten och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Zara Korman; [2020]
  Nyckelord :Samarbetssamtal; barns delaktighet; barns rätt; föräldrakonflikt; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Samarbetssamtal är en samtalsform med syfte att ge separerade föräldrar hjälp att komma överens kring frågor som rör gemensamma barn vad gäller vårdnad, boende, umgänge och försörjning. I Socialstyrelsens allmänna råd för samarbetssamtal står att barnet i något skede under samarbetssamtalen bör ges möjlighet att komma till tals, ifall det inte kan anses olämpligt. LÄS MER

 3. 13. Får jag plats här? : En studie om samhällsplaneringens hänsynstagande till barns stadsutrymme i en växande stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anastasija Poprjaduhha; [2020]
  Nyckelord :barn; utrymme; stad; förtätning; barnkonvention;

  Sammanfattning : I samband med förtätning i Storstockholm får barn allt mindre utrymmen att röra sig på. Eftersom barnkonventionen blir lag från och med januari 2020 behöver barns behov börja tas på större allvar. Barn behöver bland annat kunna utforska, röra sig självständigt och ha trygga och stimulerande utrymmen för lek. LÄS MER

 4. 14. Du ser mig, du hör mig, men beaktas mina åsikter? : En studie om barns delaktighet i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Caroline Kvarnström; Johanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Children s participation; custody; housing and social investigations; family law; the Convention on the Rights of the Child; Barns delaktighet; vårdnads-; boende- och umgängesutredning; familjerätt; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om och hur utredningstexter som rör vårdnad, boende och umgänge förverkligar barns delaktighet. Vi har använt oss av kvalitativ metod och studiens empiri består av 12 utredningstexter som rör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. LÄS MER

 5. 15. Är incestlagstiftningen överflödig? En historisk analys av incestlagstiftningen och dess funktion i dagens samhälle.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lowisa Fagerudd; [2020]
  Nyckelord :Incest; incestlagstiftning; rättshistoria; barnkonventionen; kriminalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER