Sökning: "Barnobservationer i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Barnobservationer i förskolan.

 1. 1. Finns det prinsessor i byggrummet? : -       En kvalitativ studie om hur barn skapar kön i förskolans fria lek

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabelle Karlssson; Josephine Mc Carthy-Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Förskola; genus; kön; könsstereotyper; könsöverskridande; maskulinitet; femininitet; könskodad miljö;

  Sammanfattning : Abstrakt Are there princesses in the construction room? -A qualitative study of how children create gender in preschool free play Det övergripande syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur barn skapar kön i den fria leken i förskolan, med fokus på förskolans byggrum och hemvrå. Genom att använda metodvalet observation och observera barn på tre olika förskolor är avsikten att undersöka vilka könsstereotypa och könsöverskridande mönster som förekommer i barns fria lek. LÄS MER

 2. 2. ”Hungern är den bästa kryddan” Pedagogers förhållningssätt till barn med ätovilja.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Agneta Bülow; Anna Lindell Bolin; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk måltid; pedagogiskt förhållningssätt; ätovilja; sociokulturellt perspektiv; makt;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med denna studie baserar sig på ett intresse för den pedagogiska måltiden i förskolan. Det som genomsyrar hela vår studie är pedagogernas förhållningssätt, att yrkesgruppen ska agera goda förebilder till skapandet av goda matvanor i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Fröknarna ska vara med så att dom kan säga om man gör rätt eller fel : En kvalitativ jämförande studie om hur barns- och förskollärares perspektiv interagerar i planerad fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karlsson Frida; Emma Enghamre; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: Barn; Delaktighet; Perspektiv; Förskola; Rörelse; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta del av barns syn på planerad fysisk aktivitet i förskolan samt synliggöra hur nära eller långt ifrån varandra barns- och förskollärares perspektiv ligger. Vidare avser studien belysa om förskolans verksamhet utgår från barns intressen och förväntningar så som styrdokumenten för förskolan förespråkar. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i förskolan : En undersökning hur pedagoger ser och hanterar barns konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Funda Adiguzel; [2017]
  Nyckelord :Konflikter; konflikthantering; barn; pedagog; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med forskningsarbetet är att undersöka pedagogernas syn på konflikthantering samt hur barns konflikter förebyggs i förskoleverksamheten. För att uppnå ett trovärdigt resultat har kvalitativa samtalsintervjuer i samband med barnobservationer använts som metod för undersökningen. LÄS MER

 5. 5. "Nej, nej, mina. Bara mina leksaker" : En intervju- och observationsstudie om konflikter och konflikthanteringsstrategier hos förskollärare och de yngre barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Andersson; Therece Jansson; [2017]
  Nyckelord :konflikt; konflikthanteringsstrategi; yngre barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Vår studie bygger på barnobservationer och kvalitativa intervjuer med förskollärare. Syftet är att undersöka konflikter som kan uppstå i samband med de yngre barnens fria lek på förskolan, samt att ta reda på vilka konflikthanteringsstrategier förskollärare och barnen använder sig av när konflikter uppstår mellan de yngre barnen som är i åldrarna 1-3 år. LÄS MER