Sökning: "Barnperspektiv socialtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Barnperspektiv socialtjänsten.

 1. 1. Barn i hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Källander; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Barnkonventionen; Barnperspektiv; Barns medborgarskap; Hemlöshet; Hemlösa barnfamiljer; Socialtjänsten; children s citizenship; children s perspective; convention on the right of the child; homeless children; homelessness; social service; children s best;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar med barnperspektivet i mötet med hemlösa barn. Genom fyra semi-strukturerade intervjuer med anställda på socialtjänstens boendeenhet undersöks hur handläggaren beskriver att hen arbetar med barnperspektivet utifrån delvis Barnkonventionen men även hur handläggaren tillgodoser barns rättigheter och medborgarskap. LÄS MER

 2. 2. Medföljande barn till frihetsberövade mödrar i anstalt : En kvalitativ studie med syfte att undersöka kriminalvårdens syn på barnperspektivet inom kriminalvården samt samverkan med socialtjänsten gällande medföljande barn i anstalt.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Assarsson; Anna Lindström; Pernilla Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; barnperspektiv; frihetsberövade mödrar; kriminalvård; anstalt; socialtjänst; anknytning; närhetsprincipen;

  Sammanfattning : Studien avser att belysa kriminalvårdens syn på barnperspektivet gällande medföljande barn med sin frihetsberövade mamma i anstalt. Vidare avser studien att belysa samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten i dessa ärenden, utifrån barnets bästa. LÄS MER

 3. 3. "Men hur det än är har barnet rätt att träffa sin förälder men föräldrarna har inte alltid rätt att träffa sina barn". : En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på barnperspektivet i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alice Johansson; Linn Axnér; [2018]
  Nyckelord :child’s perspective; parent-child communication; parent in custody.; Barnperspektiv; frihetsberövad förälder; föräldra-barn kontakt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma upplever att barnperspektivet beaktas i ärenden där barn har minst en frihetsberövad förälder. Intervjuer med fem yrkesverksamma inom Kriminalvården, Socialtjänsten och Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) har genomförts, samt analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning : Hur korresponderar deras behov av stöd med socialtjänstens insatser?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Emma Brandt; Sigrid Olsvens; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; föräldraförmåga; föräldrar; insatser; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Familjer där en eller båda föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning är en vanligt förekommande grupp hos socialtjänsten. Studiens syfte var att jämföra om föräldrarnas behov av stöd korresponderade med tillgången till olika insatser, samt hur stöd och insatser kan utformas för att möta klienternas behov. LÄS MER

 5. 5. Fragment av ett barnperspektiv : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av kontakten med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Pontus Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; delaktighet; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten har rätt att få information som är anpassad så att de förstår den. Detta är en förutsättning för att barn och unga på bästa sätt ska kunna vara delaktiga i frågor som rör dem. LÄS MER