Sökning: "Barnperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 870 uppsatser innehållade ordet Barnperspektiv.

 1. 1. Barnkonventionen Inom Transportplaneringen. En jämförande studie över Trollhätte Kanal och Delprojekt Korsvägen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Svedberg; Fredrik Enthed; [2023-06-27]
  Nyckelord :Barnkonventionen; sjöfart; barnperspektiv; landbaserad transport; transportplanering; barns deltagande; convention on the rights of the child; shipping; child perspective; land-based transport; transport planning; children’s participtation; ;

  Sammanfattning : Barnkonventionen, infördes av FN 1989, är ett juridiskt bindande dokument och syftar till att skydda barns rättigheter. Sverige lagstadgade konventionen i svensk lagstiftning 2020, vilket innebär att samhälleliga beslut inte längre kan förbise barns rättigheter. LÄS MER

 2. 2. “När barnen inte behöver mig längre, tyder det på att det skett en utveckling och målet är uppnått” : - En kvalitativ studie om arbetet på skyddade boenden med fokus på de medföljande barnens behov av kontinuitet i vardagen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Evelina Alhede; Thushana Mohanathas; [2023]
  Nyckelord :“ontological security”; “social work”; “social workers”; “child*”; “adolescent*”; “intimate partner violence”; “domestic violence shelter”; “ontologisk trygghet”; “socialt arbete”; “socialarbetare”; “barn*”; “ungdom*”; “våld i nära relation”; “skyddat boende”;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån kvalitativa intervjuer undersöka hur socialarbetare på skyddadeboenden med barnperspektiv, via rutiner och arbetssätt, tar hänsyn till medföljande barnssociala uppbrott från skola, familj och vänner. Syftet är även att undersöka om rutinerna ocharbetssätten upplevs vara tillräckliga för att bidra till upprätthållning av kontinuitet i demedföljande barnens vardag. LÄS MER

 3. 3. Naturvetenskapsundervisning i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares utgångspunkter i planering av ämnesinnehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Moa Hermansson; Kristin Enarsson; [2023]
  Nyckelord :child perspective; child´s perspective; documentation; natural science; planned teaching; barnperspektiv; barns perspektiv; dokumentation; naturvetenskap; planerad undervisning;

  Sammanfattning : The purpos of the present study is to, based on a thematic analysis, illustrate preschool teachers starting points in planning content in science teaching, including how children´s experiences are utilized and how they are challenged and stimulated through teaching. To acheve the purpose of this study, experiences from professional preschool teachers were collected through semistructured interviews. LÄS MER

 4. 4. Är det delaktighet och inflytande? Eller? : En studie om förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jasmine Henriksson; Sara Dulce de Almeida da Silva; [2023]
  Nyckelord :Participation; Barn; delaktighet; förhållningssätt; förskola; förskollärare; inflytande;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan står det att barn har rätt till delaktighet och inflytande, det finns därför ett ansvar från förskolans sida att se till att barn får det. Samtidigt finns där en del osäkerhet kring vad begreppen delaktighet och inflytande innebär och hur detta arbete ska omsättas i praktiken. LÄS MER

 5. 5. “Det är ju tyvärr en av de saker som är socialtjänstens stora utmaningar. … alltså det blöder” : En kvalitativ intervjustudie som undersöker socialsekreterares möjligheter och hinder för att arbeta för barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Amanda Ekström; Alexandra Karlsson; [2023]
  Nyckelord :The Convention of the Rights of the child; Childrens rights; Best interests of the child; Social worker; Social services; Systems theory; Street- level bureaucracy; Barnkonventionen; Barnets rättigheter; Barnets bästa; Socialsekreterare; Socialtjänsten; Systemteori; Gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som styr socialsekreterares arbete med barns rätt och delaktighet samt vilken betydelse barnkonventionen har i socialsekreterarens arbete och om det har skett någon förändring sedan barnkonventionen inkorporerades som lag.  Studien baserades på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER