Sökning: "Barnperspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Barnperspektivet.

 1. 1. `Let`s tvist again`Om barnets bästa och en förälders rätt till förnyad domstolsprövning i vårdnadsprocesser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Gradin; [2020-04-14]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnadstvist; barnets bästa;

  Sammanfattning : När föräldrar tvistar om vårdnaden om ett barn finns det risk att barnet kommer till skada, bl.a. emotionellt och i sin utveckling. Det är också visat att en rättsprocess om vårdnad, boende och umgänge kan försvåra konflikten mellan föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Barnen - framtida bidragstagare? : - Socialsekreterares syn på det förebyggande arbetet med barnfamiljer inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Alm; Charlotte Östling; [2020]
  Nyckelord :Financial assistance; family with children; children s perspective; prevention; social worker; Ekonomiskt bistånd; barnfamilj; barnperspektivet; förebyggande arbete; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare vid enheten ekonomiskt bistånd ser på det förebyggande arbetet med barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd, för att motverka att barnen själva blir bidragstagare i framtiden. Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Att synas utan att höras - En kvalitativ studie om öppenvårdens tillämpning av barnperspektivet i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Andersson; Rebecca Granqvist; [2020]
  Nyckelord :child s perspective; children; conversation; participation; social worker; best interest of the child;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Det är svårt, svårt för att det är nytt och det borde inte vara nytt” - En kvalitativ studie över hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd arbetar med barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Fridholt; [2020]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Ekonomiskt bistånd; Socialsekreterare; Riktlinjer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka huruvida socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ansåg att de såg till barnets bästa utifrån redan existerande och förväntade riktlinjer. Studien är uppbyggd på semistrukturerade intervjuer med fyra olika socialsekreterare i en större stad i Sverige. LÄS MER

 5. 5. ”Alltså, jag jobbar med vuxna människor...” - En kvalitativ studie om hur barnperspektivet inkluderas vid handläggningen av ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Blixt; Alice Dahlbom; [2020]
  Nyckelord :Financial aid; long-term economic support; children’s perspective; scope of actionk; administrating; clientele.;

  Sammanfattning : Many studies show that children are negatively affected by the consequences of growing up in a family relying on long-term economic support. Despite this, the children’s perspective is flawed in the process of administrating financial aid. LÄS MER