Sökning: "Barnperspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade ordet Barnperspektivet.

 1. 1. Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd : En intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Md Rasheduzzaman Bappy; [2022]
  Nyckelord :child perspective; social worker; social assistance; street-level bureaucracy; discretion; barnperspektiv; socialsekreterare; ekonomiskt bistånd; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The following study aims to study how social workers in the processing of social assistance relate to child perspective after the incorporation of the Convention on the Rights of the Child. It has been also examined how organizational guidelines and rules affect the processing of social assistance. LÄS MER

 2. 2. ”Det är deras rätt att ha inflytande, men inte på bekostnad av någon annan” : En kvalitativ studie om vad förskollärare beskriver som barnens inflytande över förskolans aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jessika Fredin; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; inflytande; barnperspektivet; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vad förskollärare beskriver som barnens inflytande över förskolans aktiviteter. Genom semistruktuerade intervjufrågor till fem förskollärare i södra Sverige genomförs en kvalitativ undersökning. Studien använder den didaktiska triangeln som ett teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Barns och ungas delaktighet i fysiskplanering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Ivansson; Jonna Ramhult; [2022]
  Nyckelord :Children s perspective; Urban planning; Convention on the Rights of the Child; Child perspective; Participation; Barnperspektiv; Stadsplanering; Barnkonventionen; Fysisk planering; Delaktighet;

  Sammanfattning : En grupp som har svårt att påverka i samhället är barn. Sedan barnkonventionen blev lag 2020har detta kommit att prägla den svenska stadsplaneringen, då lagen säger att barn ska varadelaktiga i beslut som rör dem. LÄS MER

 4. 4. Barnkonventionen – en väg till ettförändrat handlingsutrymme? : En studie om socialsekreterares nyförvärvadehandlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Claudia Svikovic; Alexandra Morand; [2022]
  Nyckelord :change; convention on the right of the child; decision; discretion; financial assistance; organization; profession; resource; social work; barnkonventionen; beslut; ekonomiskt bistånd; förändring; handlingsutrymme; organisation; profession; resurser; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete kommer att behandla problemet barnfattigdom, vi kommer att belysa problemet genom att se på hur barnkonventionen format beslutsfattandet av ekonomiskt bistånd. Syftet med uppsatsen är titta på hur socialsekreterares handlingsutrymme har formats sedan barnkonventionen blivit svensk lag 1 januari 2020. LÄS MER

 5. 5. "Ekonomi och barn, det är ju två väldigt känsliga frågor" : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet vid arbete med barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Marija Zuna; Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :financial aid; social assistance; child perspective; room of action; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; barnperspektiv; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : That the child perspective is something that is to be considered when making decision that affect the child is stipulated in the Social Services Act (2001:453). Since the United NationsConvention on the Rights of the Child (SFS 2018:1197) became law, the rights of the child have gained even more strength. LÄS MER