Sökning: "Barns aktörskap."

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Barns aktörskap..

 1. 1. Barns delaktighet : - Olika perspektiv på barns delaktighet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Molly Kornberg; Malin Östlund; [2020]
  Nyckelord :Children s participations; Children s perspective; Investigations; Social services; Barns delaktighet; Barns perspektiv; Socialtjänst; Utredning;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka ungdomars och socialsekreterares uppfattning och tankar kring socialtjänstens arbete gällande barns och ungas delaktighet. Tretton ungdomar från olika skolor och sex socialsekreterare som arbetar med utredningar gällande barn och unga deltog i fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Att leva och leka på liten yta : En kvalitativ studie om barns perspektiv på små förskolegårdars utemiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erica Lunderbye; [2019]
  Nyckelord :Förskolebarn; Förskolegård; Samtalspromenad; Socialkonstruktivism; Barns perspektiv; Barns aktörskap.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka barns perspektiv på små förskolegårdar i stadsmiljö; hur barn upplever och använder den begränsade förskolegårdens miljö och utbud. Förskolegårdar krymper i takt med faktorer som ökad konkurrens om mark, förtätning av städer och växande befolkning. LÄS MER

 3. 3. Relation är A och O och så lyfter allt! : Elevers delaktighet i upprättandet, genomförandet och utvärde- ringen av åtgärdsprogram i grundskolan. En studie av special- pedagogers och speciallärares förhållnings- och arbetssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Jeanette Åström; Tina Friberg; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; barns perspektiv; barnperspektiv; barns aktörskap; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elevers i grundskolans delaktighet i processen med upprättande av, arbete med samt utvärdering av åtgärdsprogram i grundskolan, utifrån specialpedagogers och speci- allärares perspektiv. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med nio specialpedagoger i sex olika sko- lor. LÄS MER

 4. 4. Vill du vara med på våran lek? : En kvalitativ studie om flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Diana Murad; Wendy Torres Taquechel; [2019]
  Nyckelord :flerspråkiga barns samspel; pedagog; lek; utomhusmiljö; observation- och intervjustudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns sociala samspel. Ett intresse för att skriva om det här ämnet beror till stor del på att talet om “den flerspråkiga förskolan” kommit till uttryck under de senaste 10 åren, vilket syftar på förskolor där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 5. 5. De ofrånkomliga väntorna : Om barns aktörskap och inflytande vid stunder av väntan i den mobila förskolans rutiniserade vardag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Litsner; [2019]
  Nyckelord :aktörskap; inflytande; mobil förskola; rutiner; väntor;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att öka kunskapen om barns inflytande över stunder av väntan (väntor) i en mobil förskoleverksamhet. Väntor är tid som blir i ett mellanrum mellan aktiviteter med planerat innehåll, fri lek eller rutinsituationer. LÄS MER