Sökning: "Barns attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden Barns attityder.

 1. 1. Det räcker inte med kompetens och vilja : En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Viktoria Karlberg; [2022]
  Nyckelord :Barn; funktionsnedsättning; delaktighet; beslutsprocesser; socialt arbete;

  Sammanfattning : Titel: ”Det räcker inte med kompetens och vilja” – En systematisk litteraturstudie om förutsättningar för delaktighet i socialtjänstens beslutsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning Bakgrund: Barn med funktionsnedsättning har ökad risk för delaktighetsbegränsningar och behöver ofta särskilt stöd för att uttrycka åsikter och synpunkter. Begränsad eller obefintlig delaktighet kan leda till dålig matchning mellan behov och insats. LÄS MER

 2. 2. "Det betyder ju allt!" : En kvalitativ studie om professionellas arbete med elevens delaktighet i arbetet med problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Robert Johansson; Robin Rehn; [2022]
  Nyckelord :Barns delaktighet; problematisk skolfrånvaro; aktörskap; Shier; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i Sverige där skolorna tenderar att inte lyckas göra eleven delaktig i beslutsprocesser. Istället sätts interventionering grundade på antaganden om bakomliggande orsaker till elevens frånvaro. Sedan 1 januari 2020 så är Barnkonventionen del av svensk lag. LÄS MER

 3. 3. Betydande faktorer som främjar läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Stina Prim; Fabian Lundin; [2022]
  Nyckelord :agentskap; läsengagemang; läsfrämjande; läslust och läsning;

  Sammanfattning : Undersökningar som utförts av PISA (Programme for International Student Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) de senaste 20 åren visar att svenska barns attityder till läsning blivit mer negativ och att de läser mindre än tidigare. Denna negativa trend i barns läsning syns även i resultat från andra OECD-länder och det har gett upphov till internationell forskning på området. LÄS MER

 4. 4. ”Det var länge sen vi pratade om högläsning som språkutvecklande” : - En kvalitativ studie om förskollärares tankar kring högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Vågberg; Emma Björkqvist Wallman; [2022]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; högläsning; språkutveckling; dialogisk högläsning; förskollärare; diskursanalys; diskurser; högläsningsstrategier; läsvila; ordförråd;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärares tankar kring och föreställningar om högläsning. Orsaken till att valet föll på detta ämne är vårt intresse för högläsning och hur det används i praktiken. Vi önskade en fördjupning i högläsning inför vår kommande yrkesprofession som förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier - den moderna fritidsgården : Ett föräldraperspektiv på tonåringars användning av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Sandra Liljeblad; Rebecca Millby Erlandsson; [2022]
  Nyckelord :Social media; parents; digitization; Sociala medier; föräldrar; digitalisering;

  Sammanfattning : Social media is widely used amongst teenagers today. Studies show that the aftermath of using social media is both positive and negative. The generation of parents that currently have teenage children did not grow up to the same extent of a digital era or under the same conditions during the digitalization as their teenage children. LÄS MER