Sökning: "Barns inflytande och demokrati i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Barns inflytande och demokrati i förskolan.

 1. 1. Delaktighet och inflytande i förskolan : Förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Bengtsson; Marita Löfgren; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; inflytande; förskola;

  Sammanfattning : Studien lyfter fram förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens med fokus på barns delaktighet och inflytande. Förskolan är en mötesplats, där demokrati skapas såväl här och nu som inför framtiden, tillsammans mellan människor. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken: Förskollärares uppfattning av barns delaktighet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Johnsson; Jonna Techel Savin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Texten inleds med en kort bakgrundsbeskrivning över förskolans, och dess styrdokuments, utveckling, där kravet på systematiskt kvalitetsarbete, och utvecklingsarbetet i sig, står i fokus. I och med samhällsförändringen där en marknadsorienterad syn på förskolan vuxit fram samt förskolans utveckling mot en egen skolform har ökade krav på kvalitetsutveckling formulerats i såväl läroplan som skollag. LÄS MER

 3. 3. Man ska få känna att man får vara delaktig och ha inflytande, vem blir man annars? : En studie om pedagogers uppfattning om barns delaktighet och inflytande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Nilsson; Cajsa Åsell; [2019]
  Nyckelord :preschool; participation and influence; age; democracy; the competent child; förskola; delaktighet och inflytande; ålder; demokrati; det kompetenta barnet;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to find out the educators' perception of children's participation and influence in preschool. The study has focused on making a comparison between the teachers' perception and their way of working. LÄS MER

 4. 4. Hur ser pedagoger på barns inflytande och delaktighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Gustafsson; Sarah Wiperholt; [2019]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; demokrati; förskola;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att belysa hur pedagoger ser på barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet utifrån fyra frågeställningar; Vad är ”barns inflytande och delaktighet” enligt pedagogerna? På vilket sätt har barn inflytande över verksamheten enligt pedagogerna? På vilket sätt arbetar pedagogerna för att stärka och utveckla barns inflytande och delaktighet? Vilka möjligheter och utmaningar ställs pedagogerna inför i arbetet med barns inflytande och delaktighet? Studien har en kvalitativ metodansats och bygger på tidigare forskning om barns delaktighet och inflytande. För att samla in vårt material till studien har vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hur barnen upplever samlingen i förskolan : En kvalitativ studie om samlingen i förskolan samt barnens delaktighet och inflytande i denna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Hilda Andersson; Andreas Liljerud; [2019]
  Nyckelord :circle time; preschool; barns upplevelse; delaktighet; demokrati; förskola; inflytande; rutiner; samling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER