Sökning: "Barns kommunikativa utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Barns kommunikativa utveckling.

 1. 1. Språk, kommunikation och lärande : En intervjustudie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av språk och kommunikation i Montessori- respektive Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Hansen; Mikaela Nyroos; [2020]
  Nyckelord :språk; kvalitativ intervju; förutsättningar; Reggio Emilia; Montessori; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de skapar språkliga och kommunikativa förutsättningar i Montessoriförskolor samt Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Med detta syfte har vi velat se hur förskollärarna organiserar sin miljö samt hur de förhåller sig till utvecklandet av barns språk och kommunikation och hur detta realiseras i praktiken. LÄS MER

 2. 2. "Här finns ju jättemycket att bygga på" : En fenomenografisk studie om förskollärares och lärares uppfattningar om barns förmågor vid start i förskoleklass

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anita Biro; Linda Wrangborn; [2020]
  Nyckelord :Förmågor; förskoleklass; förskola; övergång; samverkan; förskollärare; lärare; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares och lärares uppfattningar om barns förmågor vid start i förskoleklass. Vår studie grundar sig på en fenomenografisk forskningsansats och data har inhämtats genom kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. På väg att värdera! : Introduktion av ett värderingsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Söderman; [2019]
  Nyckelord :Aktionsforskning; implementering; specialpedagogiska skolmyndigheten; tillgänglighet; värderingsverktyg;

  Sammanfattning : Tillgänglighet i förskolan är ett begrepp som många förknippar med hur den fysiska miljön är uppbyggd men den är mer än så. Om man ser tillgänglighet ur pedagogiska, sociala och fysiska miljöer ökar alla barns förutsättningar till lärande. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers syn på lek som ett verktyg för social utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Tonning; Sarah Liersch; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidspedagog; Lek; Närmaste utvecklingszonen; Pedagogens roll; Skola; Vygotskij;

  Sammanfattning : Den forskning som hittills bedrivits gällande fritidshemmet har ofta fokuserat på fritidslärarens profession. I och med införandet av kapitel 4 i läroplanen har behovet av forskning kring pedagogernas syn på sin egen roll ökat (Falkner & Ludvigsson, 2016). LÄS MER

 5. 5. Vem tar hand om mig?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jeanette Kvant; Kehonjic Edina; [2019]
  Nyckelord :Anknytningsteori; interaktion; introduktion; inskolning; kommunikation; närvarande; pedagog; personaltäthet; proximala; utvecklingszonen; stress;

  Sammanfattning : Vi har valt att skriva om hur trygghet skapas i de olika åldersgrupperna som finns på de två förskolor där vi genomförde intervjuerna med förskollärarna. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer, Bowlbys anknytningsteori och Vygotskys proximala utvecklingszon, är målet att studiens resultat ska ge svar på hur de intervjuade förskollärarna beskriver tryggheten och vilka faktorer som påverkar trygghetsskapande. LÄS MER