Sökning: "Barns lärande klass"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Barns lärande klass.

 1. 1. ”Jag lärde mig att läsa när jag tittade på Fem myror är fler än fyra elefanter” : En undersökning om lärares användning av film i F-klass för att främja läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Gunnmo; [2019]
  Nyckelord :Film; läs- och skrivutveckling; F-klass; multimodal text; semiotiska resurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskoleklassen ligger stort fokus på ett lustfyllt lärande där lek och skapande ges stort utrymme. Att kunna utveckla barns språk och förmåga till kommunikation genom att arbeta med och tolka olika typer av texter som kombinerar ord, bild och ljud är centralt i en förskoleklass. LÄS MER

 2. 2. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Vem där? En intersektionell analys av identifikationsmöjligheter i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catrin Runeke Svensson; Emmy Åkesson; [2019]
  Nyckelord :identifikation; identitet; förskola; hem; intersektionalitet; kön; klass; miljö;

  Sammanfattning : I förskolan är litteratur en stor del av barns vardag och de har ofta möjlighet att själva styra sin läsning beroende på vilken bok som tilltalar dem. Vid många tillfällen under en dag sker dock också läsning av böcker som pedagogerna väljer ut. LÄS MER

 4. 4. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-12-07]
  Nyckelord :Förskola; mångfald; ”vithet”; ras ; Klass; högresursområde;

  Sammanfattning : I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald;I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. LÄS MER

 5. 5. Uppväxt på landsbygden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Alm; [2017-06-22]
  Nyckelord :Barn; klass; landsbygd; genus; kön; sexualitet; förskoleklass;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för föreliggande studie har varit att undersöka hur föreställningar om klass, kön och sexualitet görs i en förskoleklass vardagliga verksamhet i en ort på landsbygden. En genomgång av tidigare forskning har visat på en avsaknad av forskning om yngre barns identitetsskapande framförallt gällande klass och icke-urbana platser. LÄS MER