Sökning: "Barns medborgarskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Barns medborgarskap.

 1. 1. Barn i hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Källander; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Barnkonventionen; Barnperspektiv; Barns medborgarskap; Hemlöshet; Hemlösa barnfamiljer; Socialtjänsten; children s citizenship; children s perspective; convention on the right of the child; homeless children; homelessness; social service; children s best;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar med barnperspektivet i mötet med hemlösa barn. Genom fyra semi-strukturerade intervjuer med anställda på socialtjänstens boendeenhet undersöks hur handläggaren beskriver att hen arbetar med barnperspektivet utifrån delvis Barnkonventionen men även hur handläggaren tillgodoser barns rättigheter och medborgarskap. LÄS MER

 2. 2. Bilder av barns sexualitet - var går gränsen för barns medborgarskap? : En diskursanalys av pedagogers samtal om barn och sexualitet i förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Magdalena Hulth; [2016]
  Nyckelord :Childrens sexuality; the competent child; Foucaults strategies for subjectification; Barns sexualitet; det kompetenta barnet; Foucaults strategier för subjektskapande;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the image of the contemporary child as citizen in relation to the issue of childrens sexuality in a preschool context. This is an attempt to capture the complexity that teachers have to deal with in order to provide protection and care, and at the same time encurage/support childrens' own areas of interest and promote their actorship. LÄS MER

 3. 3. Surrogatbarn till svenska föräldrar - Om de rättsliga konsekvenser som uppkommer i samband med ett barns inresa i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shanice Tamjidi; [2016]
  Nyckelord :family law; surrogatmoderskap; familjerätt; assisterad befruktning; assisted reproduction; surrogacy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I enlighet med bestämmelserna i lagen om genetisk integritet m.m. är surrogatmoderskap inte tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård. Vissa ofrivilligt barnlösa som saknar möjlighet till behandling med assisterad befruktning i Sverige, söker sig därför utomlands för att genomgå surrogatarrangemang. LÄS MER

 4. 4. "Barn i vår egen ålder vet inte sitt eget bästa" En kvalitativ studie om hur barn resonerar kring regler i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Peter Johansson; [2015]
  Nyckelord :Fritidshem; regler; barns inflytande; barns perspe;

  Sammanfattning : Vår studie fokuserar på hur barn i fritidshemmet resonerar kring regler i verksamheten.Forskningsfrågorna som vi utgått från handlar om hur barns inflytande över regler möjliggörssamt vilka regler barnen uttrycker sig ha möjlighet att påverka. LÄS MER

 5. 5. "Att gå i skolan är viktigt, men att vara i skolan är viktigare" - Ett examensarbete om papperslösa barns tillgång till skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julia Hedberg Hengen; [2013]
  Nyckelord :Medborgarskap; Papperslösa; Rättigheter;

  Sammanfattning : En lagändring förmodas antas och börja gälla den första juli i år som ger papperslösa rätt till skola. Många av oss lärarstudenter kommer att möta papperslösa elever och det finns oerhört lite forskning på hur papperslösa elever kan inkluderas i skolan. LÄS MER