Sökning: "Barns medborgarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Barns medborgarskap.

 1. 1. Riksdagens förslag - rättssäkra åtgärder eller ett hot mot Sveriges rättssäkerhet och individers mänskliga rättigheter?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedda-Louise Birgersson Wagner; [2019]
  Nyckelord :IS-återvändare; rättssäkerhet; rättsstat; mänskliga rättigheter; individuellt ansvarsutkrävande; medborgarskap; terrorlagstiftning; Sverige.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar bidra till förståelse i en pågående politisk och aktuell debatt, gällande rättsliga vägar att hantera svenska medborgare som är återvändare från Islamiska staten. Enligt en innehållsanalytisk metod genomförs en granskning av protokollet från den aktuella riksdagsdebatten om IS-återvändare 12 mars 2019. LÄS MER

 2. 2. Barns delaktighet i sin egen välfärd : En jämförande kvalitativ studie av synen på barns delaktighet inom socialtjänsten och BUP

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Källander; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns välfärd; rättighetssubjekt; omsorgsobjekt; familjebehandling; familjeterapi; aktör; rättighetsdiskursen; omsorgsdiskursen; Socialtjänsten; BUP; medborgarskap;

  Sammanfattning : Having ratified the UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child), the Swedish government and its authorities are responsible towards their young citizens to guarantee them care, protection and to be put first. In addition, children have a right to participation in processes and decisions which affect them. LÄS MER

 3. 3. Barn i hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Källander; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Barnkonventionen; Barnperspektiv; Barns medborgarskap; Hemlöshet; Hemlösa barnfamiljer; Socialtjänsten; children s citizenship; children s perspective; convention on the right of the child; homeless children; homelessness; social service; children s best;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar med barnperspektivet i mötet med hemlösa barn. Genom fyra semi-strukturerade intervjuer med anställda på socialtjänstens boendeenhet undersöks hur handläggaren beskriver att hen arbetar med barnperspektivet utifrån delvis Barnkonventionen men även hur handläggaren tillgodoser barns rättigheter och medborgarskap. LÄS MER

 4. 4. Bilder av barns sexualitet - var går gränsen för barns medborgarskap? : En diskursanalys av pedagogers samtal om barn och sexualitet i förskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Magdalena Hulth; [2016]
  Nyckelord :Childrens sexuality; the competent child; Foucaults strategies for subjectification; Barns sexualitet; det kompetenta barnet; Foucaults strategier för subjektskapande;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the image of the contemporary child as citizen in relation to the issue of childrens sexuality in a preschool context. This is an attempt to capture the complexity that teachers have to deal with in order to provide protection and care, and at the same time encurage/support childrens' own areas of interest and promote their actorship. LÄS MER

 5. 5. Surrogatbarn till svenska föräldrar - Om de rättsliga konsekvenser som uppkommer i samband med ett barns inresa i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shanice Tamjidi; [2016]
  Nyckelord :family law; surrogatmoderskap; familjerätt; assisterad befruktning; assisted reproduction; surrogacy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I enlighet med bestämmelserna i lagen om genetisk integritet m.m. är surrogatmoderskap inte tillåtet inom svensk hälso- och sjukvård. Vissa ofrivilligt barnlösa som saknar möjlighet till behandling med assisterad befruktning i Sverige, söker sig därför utomlands för att genomgå surrogatarrangemang. LÄS MER