Sökning: "Barns modersmål"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden Barns modersmål.

 1. 1. Vilka förutsättningar har förskollärare i arbetet med att utveckla barns modersmål? : En kvalitativ studie om modersmålsutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabelle Joelsson; Emelie Petersson; [2023]
  Nyckelord :Children’s native language; Prerequisites; Preschool teacher; Working method; Barns modersmål; Förutsättningar; Förskollärare; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sin möjlighet att arbeta med läroplansmålet “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” (Skolverket 2018, s.14) samt vilka förutsättningar som förskollärare upplever sig få av andra i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang om undervisning av flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Rasmiya Ahmed; [2023]
  Nyckelord :Multilingualism; learning environment; language development and pre-school; Flerspråkighet; lärandemiljö; språkutveckling och förskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie handlar om flerspråkighet i förskolan. Sju förskollärare intervjuades om deras undervisning med flerspråkiga barn. Resultatet visar att de arbetar med flerspråkighet i förskolan i syfte att främja språkutveckling både i svenska och på barnets modersmål. LÄS MER

 3. 3. Barns modersmål i förskolan : En studie om hur olika ramfaktorer påverkar förskollärares realiseringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Sjöstedt; Julia Mansfield; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; modersmål; barns modersmål; realiseringsarbete; förskollärare; ramfaktorer; läroplansteori; utbildning; undervisning; flerspråkighet; läroplanen; läroplansmål; föräldrasamverkan; språk;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie synliggörs förskollärarnas arbete kring läroplansmålen om modersmål i förskolan. Syftet med studien är att genom intervjuer med förskollärare utveckla kunskap om hur de transformerar och realiserar läroplanens mål kring barns modersmål och flerspråkighet i förskolan, hur förskollärarna upplever att det är att realisera de här läroplansmålen samt hur samverkan med hemmet kan vara ett stöd. LÄS MER

 4. 4. Transspråkande arbetssätt i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares transspråkande arbetssätt för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jackelyn Stephanie Ramon Taya; Hadil Saleh; [2023]
  Nyckelord :Translanguaging; multilingualism; preschool; preschool teacher; language development; mother language.; transspråkande; flerspråkighet; förskola; förskollärare; språkutveckling. modersmål;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar om transspråkande arbetssätt. Studien tar avstamp i den fenomenografiska ansatsen som innebär att människors olika uppfattningar undersöks om ett ämne, i det här fallet transspråkande arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. “HUR SKA JAG VETA OM BARNET FÖRSTÅR?” : Förskollärares resonemang kring hur barn med annat modersmål än svenska inkluderas i förskolansverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Brunell Mavromoustakos; Pernilla Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Inkludering; modersmål; flerspråkighet; undervisning; förskola.;

  Sammanfattning : I och med att det finns många barn i Sverige som talar ett eller flera språk är det idag nödvändigt och allt mer aktuellt att förskolorna i Sverige ska arbeta med modersmål i förskolans utbildning. I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. LÄS MER