Sökning: "Barns sagoberättande"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Barns sagoberättande.

 1. 1. Dramapedagogik i språkutvecklande syfte i förskolan : En interventionsstudie om barns ordinlärning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Muratovic; Linda Andersson; [2022]
  Nyckelord :dramapedagogik; språkutveckling; ordinlärning; förskola; högläsningen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete ämnar undersöka sambandet mellan dramapedagogik och språkutveckling i förskolan. Syftet med studien är att undersöka om dramapedagogik har potential att främja ordinlärning i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Gyllene språktillfällen eller samtal på sandlådenivå? : En studie om hur pedagoger och barn stöttar yngre barns i samtalsinteraktion i sandlådan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Eriksson; Andrea Espinoza; [2021]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; stöttning; kommunikation; språk; interaktion; artefakt; mediering; samtal; den proximala utvecklingszonen; sociokulturellt perspektiv; flerspråkighet intersubjektivitet; internalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka om och hur pedagoger och barn stöttar yngre barns kommunikation i sandlådan och utröna vilka eventuella artefakter som brukas i samtalsinteraktion med andra individer under sandlådeaktiviteter. Undersökningen genomfördes med observation som metod. LÄS MER

 3. 3. Sagoberättandet i förskolan. : Hur sagan kan användas i förskolans verksamhet för att synliggöra samt stärka barn i sin språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jeanette Therese Ahlstedt; [2019]
  Nyckelord :saga; språkutveckling; förskola; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Bakgrund Studien belyser vikten av förskollärarnas betydelsefulla roll i förskolans verksamhet att ge barn förutsättningar att ta del av sagoberättande samt möjligöra för barn att möta litteratur på varierande sätt. Det ingår i förskolans uppdrag att stödja barns språklärande för att i framtiden ta del av samhället som är uppbyggt av kommunikationsformer som tecken, symboler, skrift samt bilder. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan. : En intervju- och observationsstudie av pedagogers arbete med flerspråkiga barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskapHögskolan i Gävle/Lärarutbildningsnämnden; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Kling; Elisabeta Rota Razafimandimbison; [2015]
  Nyckelord :Barn; flerspråkighet; förskola; interkulturellt förhållningssätt; lärandemiljö; språkutveckling; svenska språket;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. Utifrån insamlat empiriskt material avsågs att besvara tre valda frågeställningar som behandlar lärandemiljön, pedagogernas resonemang kring språkutveckling i sitt arbete samt deras strategier för språkutveckling hos flerspråkiga barn. LÄS MER

 5. 5. Att lära sig svenska i en flerspråkig förskola. En observationsundersökning av pedagogers språkutvecklande arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mladenka Jovanovic; Olga Mirovskaya; [2014-01-28]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; svenska språket; språkutveckling; lärandemiljö; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärarnas arbetssätt på flerspråkiga förskolor. Den empiriska studien avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som berör frågor om hur förskollärare utformar det fysiska rummet i en flerspråkig miljö och vilka strategier de använder för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER