Sökning: "Barns tidiga läs- och skrivutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Barns tidiga läs- och skrivutveckling.

 1. 1. LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING I FÖRSKOLAN : En studie i hur ett antal erfarna förskollärare arbetar med att stimulera barns läs- och skrivutveckling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mirela Ahmetovic; Lara Issa; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; läs och skrivutveckling; pedagogisk inomhusmiljö; sociokulturella perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om och diskutera hur förskollärare rent konkret och praktiskt kan arbeta för att stimulera och väcka barns tidiga intresse för läs- och skrivutveckling i förskolan. Undersökningen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från tre olika förskolor i två olika kommuner. LÄS MER

 2. 2. Barnboken som port för barns tidiga läs- och skrivutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ellen Olsson; Emelie Fält Bjärlestam; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Läslyftet; Barnlitteratur; Läsutveckling; Skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan kan arbeta medLäslyftets kompetensutveckling och vad det kan betyda för användandet av barnlitteratur som medel för barns tidiga läs- och skrivutveckling. Genom att finna olika metoder som kan användas för att upptäcka, undersöka och använda barnlitteratur i förskolan kunde vi använda oss av gruppintervjuer för att se efter om pedagoger som arbetat med Läslyftet använder sig av dessa metoder, och om de upplevt någon förändring av kompetensutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Barns tidiga läs- och skrivutveckling : varför och hur används Före Bornholmsmodellen i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Eriksen; Anna Bergfors; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; skriftspråksutveckling; språkutveckling; literacy; Före Bornholmsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på förskollärares motiveringar till varför de använder sig av Före Bornholmsmodellen i förskolan och hur de motiverar arbetet med materialet för att främja barns tidiga läs- och skrivutveckling. En kvalitativ studie i form av intervjuer har gjorts, för att besvara studiens forskningsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärares uppdrag : En studie av nio rektorer med fokus på de insatser speciallärare gör för att främja barns läs- och skrivutveckling

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Petra Bohlin; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogik; läs- och skrivsvårigheter dyslexi; en skola för alla; inkludering;

  Sammanfattning : Denna studie är inspirerad av metodansatsen Grundad teori och omfattar kvalitativa intervjuer med nio rektorer som är ansvariga för kommunala skolor inom årskurserna F-6i tre kommuner i landet. Syftet med studien har varit att beskriva och problematisera rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärares uppdragmed inriktning mot läs-och skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. Boken och Jag : En studie i hur barn använder bilderböcker i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Moa Liljekvist; Sandra Johansson; [2016]
  Nyckelord :Artefakt; bilderböcker; boklek; fantasi; interaktion; kommunikation. kreativitet; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur äldre barn 3-5 år använder sig av bilderböcker i leken på förskolan samt pedagogernas syn på barns boklek. De frågor som ställts har varit: Hur använder sig barn av bilderböcker i leken? Vad kan boklek främja i barns utveckling? Hur förhåller sig samt beskriver pedagoger sitt förhållningsätt till barns användande av bilderböcker i leken? Problemområdet för studien var att författarna upplevde det som att barn inte får leka med böcker, utanatt böckerna enbart ska användas till läsning. LÄS MER