Sökning: "Barns tidiga läs- och skrivutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Barns tidiga läs- och skrivutveckling.

 1. 1. Barnboken som port för barns tidiga läs- och skrivutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ellen Olsson; Emelie Fält Bjärlestam; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Läslyftet; Barnlitteratur; Läsutveckling; Skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan kan arbeta medLäslyftets kompetensutveckling och vad det kan betyda för användandet av barnlitteratur som medel för barns tidiga läs- och skrivutveckling. Genom att finna olika metoder som kan användas för att upptäcka, undersöka och använda barnlitteratur i förskolan kunde vi använda oss av gruppintervjuer för att se efter om pedagoger som arbetat med Läslyftet använder sig av dessa metoder, och om de upplevt någon förändring av kompetensutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Barns tidiga läs- och skrivutveckling : varför och hur används Före Bornholmsmodellen i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Eriksen; Anna Bergfors; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; skriftspråksutveckling; språkutveckling; literacy; Före Bornholmsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på förskollärares motiveringar till varför de använder sig av Före Bornholmsmodellen i förskolan och hur de motiverar arbetet med materialet för att främja barns tidiga läs- och skrivutveckling. En kvalitativ studie i form av intervjuer har gjorts, för att besvara studiens forskningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Boken och Jag : En studie i hur barn använder bilderböcker i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Moa Liljekvist; Sandra Johansson; [2016]
  Nyckelord :Artefakt; bilderböcker; boklek; fantasi; interaktion; kommunikation. kreativitet; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur äldre barn 3-5 år använder sig av bilderböcker i leken på förskolan samt pedagogernas syn på barns boklek. De frågor som ställts har varit: Hur använder sig barn av bilderböcker i leken? Vad kan boklek främja i barns utveckling? Hur förhåller sig samt beskriver pedagoger sitt förhållningsätt till barns användande av bilderböcker i leken? Problemområdet för studien var att författarna upplevde det som att barn inte får leka med böcker, utanatt böckerna enbart ska användas till läsning. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för att frö ska gro… : Proaktivt arbete och tidiga insatsers betydelse för språkutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Malin Olofsson; Annika Mellby; [2016]
  Nyckelord :Proaktivt arbete; sociokulturellt perspektiv; speciallärare specialpedagog; språkstödjande arbete; tidiga insatser; Vygotskij;

  Sammanfattning : Språket har en viktig funktion för barnets helhetsutveckling och är viktigt för samhället i stort. Syftet med studien är att bidra med kunskap om specialpedagogikens roll i det proaktiva arbetet kring språkutveckling i förskolan och skolan. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande arbete med läs- och skrivutveckling i förskolan : En studie om förskollärares och pedagogiska utvecklares uppfattningar om arbetet med läs- och skrivutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Hjärner; My Daniels; [2015]
  Nyckelord :läs- och skrivutveckling; läs- och skrivsvårigheter; förebyggande arbete; språklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärare och pedagogiska utvecklares uppfattningar om arbetet med barns tidiga läs- och skrivutveckling och uppfattningar om möjligheten att förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskolan. Forskning har visat att det är möjligt att redan i förskoleåldern identifiera barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER