Sökning: "Barnsamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Barnsamtal.

 1. 1. "JAG ÄR JU BARNUTREDARE FÖR BARNEN, JAG ÄR INTE DET FÖR FÖRÄLDRARNA" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar för att barn ska komma till tals och hur de upplever barns röster i utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ingeborg Nordh; Isabelle Garpås; [2019]
  Nyckelord :Barnsamtal; barns delaktighet; socialsekreterare; barnutredningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare på barn- och familjeenheter arbetar för att barn ska få komma till tals i deras utredningar samt socialsekreterarnas upplevelse om barnen kommer till tals. Studien är kvalitativ där data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Barnets röst och familjerättssekreterarens handlingsutrymme : Familjerättens utredning vid umgängestvist

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Christine Engström; Liedholm Simone; [2019]
  Nyckelord :Child perspective; a child’s perspective; social work; childhood sociology; Barnperspektiv; ett barns perspektiv; socialt arbete; barndomssociologi;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att belysa komplexiteten i familjerättens utredningar gällande umgänge i relation till handlingsutrymme, barnperspektiv samt ett barns perspektiv. Tolv familjerättssekreterare i nio olika kommuner har intervjuats enligt en semistrukturerad intervjudesign. LÄS MER

 3. 3. Socialarbetares arbetsmiljö och hur den påverkar deras arbete med barn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marianne Stjärnsäter; [2019]
  Nyckelord :social worker; work environment; stress; child meetings; misuse; client; socialarbetare; arbetsmiljö; stress; barnsamtal; maktmissbruk; klientkontakt;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gör gällande att arbetsvillkoren för socialarbetarna har försämrats över tid, med avseende på arbetsbörda, stress och klientkontakt. Denna studie är en kvantitativ enkätstudie med 162 socialarbetare som arbetar eller har arbetat med barn där myndighetsutövning förekommer. LÄS MER

 4. 4. “Paddagogik” i förskolan : En kvalitativ studie om förskolebarns utbildning med lärplattan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Matilda Johansson; Sofie Karlsson Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Barns lärande; Digitala verktyg; Förskola; Lärplatta; Paddagogik; Surfplatta; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att bidra med kunskap om hur lärplattan används i förskolebarns utbildning. Mot bakgrund av syftet ställs följande frågor: Hur kommer lärplattans användning till uttryck i förskolebarns utbildning? På vilket sätt kommunicerar barn sina erfarenheter av lärplattan? Teoretisk utgångspunkt för studien är det sociokulturella perspektivet vilket tar sin grund i barns erfarenheter och hur de kommuniceras. LÄS MER

 5. 5. Våga fråga, våga stanna upp : Socialsekreterares syn på barnsamtal och barns delaktighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandra Forsman; Alicia Lindström; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; socialtjänsten; socialsekreterare; norrköpingsmodellen; barns behov i centrum; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats handlar om hur socialtjänsten arbetar med utsatta barn mellan 4-12 år och hur de gör barnen delaktiga. Informationen har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med tre socialsekreterare, två arbetade med utredning och den tredje arbetade som verkställare för placerade barn. LÄS MER