Sökning: "Barnsamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Barnsamtal.

 1. 1. "JAG ÄR JU BARNUTREDARE FÖR BARNEN, JAG ÄR INTE DET FÖR FÖRÄLDRARNA" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar för att barn ska komma till tals och hur de upplever barns röster i utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ingeborg Nordh; Isabelle Garpås; [2019]
  Nyckelord :Barnsamtal; barns delaktighet; socialsekreterare; barnutredningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare på barn- och familjeenheter arbetar för att barn ska få komma till tals i deras utredningar samt socialsekreterarnas upplevelse om barnen kommer till tals. Studien är kvalitativ där data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. “Paddagogik” i förskolan : En kvalitativ studie om förskolebarns utbildning med lärplattan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Matilda Johansson; Sofie Karlsson Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Barns lärande; Digitala verktyg; Förskola; Lärplatta; Paddagogik; Surfplatta; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att bidra med kunskap om hur lärplattan används i förskolebarns utbildning. Mot bakgrund av syftet ställs följande frågor: Hur kommer lärplattans användning till uttryck i förskolebarns utbildning? På vilket sätt kommunicerar barn sina erfarenheter av lärplattan? Teoretisk utgångspunkt för studien är det sociokulturella perspektivet vilket tar sin grund i barns erfarenheter och hur de kommuniceras. LÄS MER

 3. 3. ”Vill du kramas?” : En kvalitativ studie om hur barns rätt till fysisk integritet kan respekteras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Eliasson; Emma Redmo; [2019]
  Nyckelord :Fysisk integritet; rättighet; beröring; vardaglig interaktion; barns perspektiv.;

  Sammanfattning : Barns rätt till fysisk integritet är ett kontroversiellt ämne. Det förknippas ofta med beröring av sexuell karaktär, men sällan med den vardagliga fysiska kontakt som förekommer i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Barn som utsätts för våld inom familjen : Hur upptäcks de inom socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Andersson; Petra Edfors; [2018]
  Nyckelord :Socialtjänst; barn- och ungdomspsykiatri; BUP; våld; våld i hemmet; barnmisshandel; våldsutsatta barn; familjevåld; upptäcka.;

  Sammanfattning : Trots att samhället har ett ansvar för att skydda barn från våld, är det flera barn som utsätts för våld utan att någon upptäcker det. Studier visar att barn som utsätts för våld hemma löper större risk att utveckla svårigheter såsom psykiska problem, samt att många barn inte berättar om våldet ifall frågan inte ställs. LÄS MER

 5. 5. Fri och lustfylld tid : En kvalitativ intervjustudie om rekreation i fritidshem

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Ahlström; Lisa Brolander; [2018]
  Nyckelord :Rekreation; fritidshem; fri tid; ny energi; lustfyllt;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med forskningsstudien är att få en ökad förståelse för hur rekreation kan komma till uttryck i fritidshemmet. Intentionen är att ta reda på hur både elever och lärare uppfattar rekreation i fritidshem. LÄS MER