Sökning: "Basala hygienrutiner"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Basala hygienrutiner.

 1. 1. Erfarenheter av basala hygienrutiner i primärvården : - en empirisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Britt-Louice Vince; Linda Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Primary care; compliance; hygiene routines; district nurses and health- related infection; Primärvård; följsamhet; basala hygienrutiner; distriktssköterska och vårdrelaterad infektion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Basal hygien och vård (SOSFS 2015:10) rekommenderas hur basala hygienrutiner bör efterföljas i hälso- och sjukvården. Brister i hygienrutinerna kan leda till smittspridning med vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens som följd. LÄS MER

 2. 2. Självupplevd oral hälsa hos individer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Josefin Berggren; Matilda Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Oral hälsa; psykisk ohälsa; självupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur individer med psykisk ohälsa upplever sin orala hälsa och vilka faktorer som kan påverka den. Metod: Studien utfördes på en psykiatrisk mottagning i södra Sverige där tio individer deltog och genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Rena händer kan rädda liv : En litteraturöversikt som beskriver vilka faktorer som påverkar att följsamheten till handhygien brister

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Viktor Wester; Albert Ruhani; [2020]
  Nyckelord :följsamhet; handhygien; kunskap; sjuksköterska; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handhygien är det mest effektiva sätter för förebyggandet av vårdrelaterade infektioner. Trots sjuksköterskans kunskap om varför vårdrelaterade infektioner förekommer förblir följsamheten till handhygien svag. Genom att identifiera varför följsamheten är svag behövs faktorer identifieras. LÄS MER

 4. 4. Hur förbättrad handhygien kan reducera antalet vårdrelaterade infektioner : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Marks; Linda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Actions; cross infections; hand hygiene; interventions; Handhygien; interventioner; vårdrelaterade infektioner; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom hälso- och sjukvården som får stora konsekvenser för patienten men även för personal inom hälso- och sjukvården och samhället genom ekonomiska konsekvenser. Syftet: Syftet med den här studien var att undersöka hur handhygien kan förbättras för att reducera antalet vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

 5. 5. Basala handhygienrutiner - på en medicinsk akutvårdsavdelning : - En kvantitativ empirisk långtidsuppföljning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Edman; Josefin Faust; [2020]
  Nyckelord :Basic hygiene routines; hand hygiene; clinical registry data; long-term follow-up; Basala hygienrutiner; handhygien; långtidsuppföljning; kliniska registerdata;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förutsättningarna för god och säker vård är att basala hygienrutinerna följs inom vården. Genom tillämpning av god handhygien motverkas smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vårdskador kan medföra att vårdtiden ökar och orsaka lidande för patienten och är därför ett hot mot säker vård. LÄS MER