Sökning: "Base cations"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Base cations.

 1. 1. Baskatjoner i yt- och grunt grundvatten i Forsmarksområdet : Kontroller, trender och relation till slutförvaret av använt kärnbränsle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jimmy Svensson; [2022]
  Nyckelord :Base cations; Forsmark; trends; bentonite clay; Baskatjoner; Forsmark; trender; bentonitlera;

  Sammanfattning : Svensk Kärnbränslehantering AB beslutade 2009 att bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i anslutning till kärnkraftverket i Forsmark. Tekniken för slutförvaret går ut på att omge kapslarna med bentonitlera som skydd mot vatten och bergsrörelser. LÄS MER

 2. 2. Grotuttaget igår, idag och dess potentiella framtid : Med utgångspunkt från Energimyndighetens syntesrapport från 2012

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Martin Skär; [2019]
  Nyckelord :Forest residue; forest residue outlet; potential forest residue outlet; forest; environment; soil chemistry; nitrogen; base cations; thinning; felling; regeneration process.; Grot; Grotuttag; potentiellt grotuttag; skogen; miljö; skotning; hygge; markkemi; kväve; baskatjoner; gallring; avverkning; föryngringsprocessen;

  Sammanfattning : År 2012 publicerades en sammanfattande syntesrapport från Energimyndigheten (2012). Rapporten fann bevis på att grotuttaget låg på ca 14 TWh/år. Rapporten visar också att Sveriges skogar kan hantera upp till 24 TWh/ år utan att orsaka allvarliga konsekvenser på omgivningen eller nästkommande generationer av träd. LÄS MER

 3. 3. Effects of wood ash on soil fertility and plant performance in southwestern Kenya

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Jonna Wiklund; [2017]
  Nyckelord :fertilization; lime; nutrient depletion; soil acidification; smallholder farmers; Phaseolus vulgaris; Kenya;

  Sammanfattning : A field experiment was conducted in Kisii county, southwestern Kenya from February to May 2017. The purpose of the study was to examine the effect of wood ash on soil pH, soil nutrient content and productivity of common bean (Phaseolus vulgaris L. LÄS MER

 4. 4. Variationer i löslighet (Kd) inom Kindla och dess beroende av pH

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Adam Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Kd; fördelningskoefficient; löslighet; integrated monitoring; avrinnings område ARO ;

  Sammanfattning : Luftvårdskonventionen antogs 1979 för att minska utsläppen av långspridda luftföroreningar. Denna konvention antogs efter det att Sverige och Norge presentera bevis under 1970-talet att försurning av vatten och skog berodde på utsläpp av föroreningar från andra länder i Europa. LÄS MER

 5. 5. Digitala backspeglar - Fysisk-ergonomiska konsekvenser av arrangemang av digitala backspeglar i en lastbilshytt

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :ARVID LUNDIN; NEDIM ZAIMOVIC; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Backspeglar på dagens lastbilar bidrar till fordonets bränsleförbrukning på grund av det luftmotstånd som de orsakar. Detta bidrag kan minskas om de fysiska speglarna ersätts av digitala motsvarigheter, i form av kameror monterade på lastbilens utsida och bildskärmar placerade inuti lastbilshytten. LÄS MER