Sökning: "Bashar El-Kazemi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bashar El-Kazemi.

  1. 1. Hållbar renovering : En studie avseende social hållbarhet

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

    Författare :Bashar El-Kazemi; [2011]
    Nyckelord :Social Sustainability; Sustainable Refurbishment; Mixture of Businesses and Residences; Miljonprogrammet; Sustainable Development and Tenure; Social hållbarhet; Hållbar renovering; Blandstad; Miljonprogrammet; Hållbar utveckling och Upplåtelseformer;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGI denna uppsats studerar jag social hållbarhet i djupare bemärkelse i syfte att undersöka och definiera åtgärder och arbetssätt som skulle kunna lämpa NCCs byggkoncept - Hållbar renovering. I min studie utgår jag ifrån akademisk forskning och statliga utredningar (som avser bl a miljonprogrammet) samt bostadsområdet Orrholmen som en inspirationskälla. LÄS MER