Sökning: "Baskatjoner"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Baskatjoner.

 1. 1. Baskatjoner i yt- och grunt grundvatten i Forsmarksområdet : Kontroller, trender och relation till slutförvaret av använt kärnbränsle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jimmy Svensson; [2022]
  Nyckelord :Base cations; Forsmark; trends; bentonite clay; Baskatjoner; Forsmark; trender; bentonitlera;

  Sammanfattning : Svensk Kärnbränslehantering AB beslutade 2009 att bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i anslutning till kärnkraftverket i Forsmark. Tekniken för slutförvaret går ut på att omge kapslarna med bentonitlera som skydd mot vatten och bergsrörelser. LÄS MER

 2. 2. Inventering av rikkärrsindikerande kärlväxter i ett mindre område i Store Mosse nationalpark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erika Stenmark; [2020]
  Nyckelord :myr; rikkärr; kärr; Jönköpings län; Kävsjön;

  Sammanfattning : Rikkärr är en typ av kärr med en hög artrikedom och ett ständigt tillflöde av baskatjoner. Rikkärren är ofta beroende av mänsklig påverkan i form av hävd för att inte växa igen och försvinna. På grund av förändrade jordbruksmetoder är rikkärr därför ofta hotade. LÄS MER

 3. 3. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER

 4. 4. Grotuttaget igår, idag och dess potentiella framtid : Med utgångspunkt från Energimyndighetens syntesrapport från 2012

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Martin Skär; [2019]
  Nyckelord :Forest residue; forest residue outlet; potential forest residue outlet; forest; environment; soil chemistry; nitrogen; base cations; thinning; felling; regeneration process.; Grot; Grotuttag; potentiellt grotuttag; skogen; miljö; skotning; hygge; markkemi; kväve; baskatjoner; gallring; avverkning; föryngringsprocessen;

  Sammanfattning : År 2012 publicerades en sammanfattande syntesrapport från Energimyndigheten (2012). Rapporten fann bevis på att grotuttaget låg på ca 14 TWh/år. Rapporten visar också att Sveriges skogar kan hantera upp till 24 TWh/ år utan att orsaka allvarliga konsekvenser på omgivningen eller nästkommande generationer av träd. LÄS MER

 5. 5. Askåterföring i Blekinge : är hundra stora skogsägare informerade gällande askåterföring, en enkät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Carl-Fredrik Kämstad; [2017]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; Blekinge; askåterföring; skogsägare; enkätundersökning; upplysningsnivå; skogsbränsle;

  Sammanfattning : I Sverige pågår en strukturell omställning från att vara ett fossilberoende samhälle till att bli fossilfritt. Detta gör att trycket på klimatneutrala bränslen från exempelvis skogen ökat. Skogsbränslen i form av grot är ett bränsle som görs av de avverkningsrester som uppstår vid konventionell avverkning. LÄS MER