Sökning: "Bassam Ahmad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bassam Ahmad.

  1. 1. Alfabetisering i Sverige

    Master-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Bassam Ahmad; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammandrag En studie om alfabetisering i Sverige. Några lärares och kursdeltagares tankar om förutsättningarna att lära sig läsa och skriva. LÄS MER