Sökning: "Baudrillard"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Baudrillard.

 1. 1. Klimatparadoxen - Konsumtionens roll i en miljömedveten identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gustav Lopez Valdivieso Svensson; [2019]
  Nyckelord :Konsumtion; identitet; konsumtionssamhälle; miljömedvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring klimat och identitet har framför allt fokuserat på hur vi kan förstå varför vissa människor konsumerar miljömedvetet, eller hur konsumtionen och identiteten hör ihop. Få studier har kopplat ihop just en miljömedveten identitet och den klimatsmarta konsumtionen, inte minst utifrån tanken om att vi lever i ett konsumtionssamhälle. LÄS MER

 2. 2. Where did they go? : An explorative study on the marketplace absence of elderly consumers

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Baudrillard; exclusion; CCT; elderly consumers; consumption; ideology; sign-value;

  Sammanfattning : This thesis will explore the complex relationship between marketplace exclusion and symbolic resources mediated by the market, for older consumers who have traversed from a socio-cultural identity in the majority to stand on the periphery of consumption. Employing a Consumer Culture Theory influenced perspective and using Baudrillard critical theory of symbolic exchange and death as a lens of analysis, this thesis will utilize a psycho-social method to explore how and why older consumers find themselves excluded from the market. LÄS MER

 3. 3. "Conspicuous Fitness"

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aurélien Daudi; [2019]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; fitness; sociala medier; hyper reality; socialt kapital;

  Sammanfattning : Världen har genomgått stora förändringar de senare åren, liksom sättet på vilket vi interagerar och relaterar till den. Ankomsten av sociala medier har gett upphov till ett fenomen varigenom åberopandet av den spridande fitnesskulturen har möjliggjort för ett beteende bestående av publicerandet av allt mer sexuellt utmanande och explicit material att få fotfäste och normaliseras bland unga svenskar idag. LÄS MER

 4. 4. Performing the Nation through Nature: A Study of Nationalism and Cultural Objectification : Stories from Icelandic Northern Lights Tours

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Alexander Sallstedt; [2018]
  Nyckelord :cultural objectification; nationalism; Iceland; northern lights;

  Sammanfattning : Two things are examined in this ethnography. The first regards a local stigmatization of the northern lights tourism industry in Iceland. A stigma, which this thesis argues, is related to a commercial saturation – or, pollution – of Icelandic national identity. LÄS MER

 5. 5. Hyperrealitet, perceptionsfenomenologi och relationsinramning : Prövandet av en teoretisk förklaringsmodell med utgångspunkt från en kritisk undersökning av forskning om naturens läkande egenskaper.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Timo M. Järpeskog; [2018]
  Nyckelord :Hyperreality; perception phenomenology; relational frame theory; the more-than-human; perception; phenomenology; eco-psychology; behaviorism; religious studies; buddism; acceptance and commitment therapy; evidence based psychotherapy; nature assisted interventions; animal assisted interventions; nature as a healing place; rehabilition gardens; garden therapy; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; only-human; mental health.; Hyperrealitet; perceptionsfenomenologi; relationsinramning; mer-än-mänskliga; perception; fenomenologi; ekopsykologi; behaviorism; religionsvetenskap; buddism; acceptance and commitment therapy; evidensbaserad psykoterapi; naturassisterade interventioner; djurassisterade interventioner; naturen som en läkande plats; rehabiliteringsträdgård; trädgårdsterapi; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; enbart-mänskliga; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats diskuterar naturens läkande effekt på människan genom att analysera nuvarande forskningsläge i både svenskt och internationellt perspektiv. Analysen förstås genom en teoretisk modell som baserar sig på ekologisk perceptionsfenomenologi, hyperrealitet och relationsinramning. LÄS MER