Sökning: "Bearbetning av naturligt språk"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Bearbetning av naturligt språk.

 1. 1. Discover patterns within train log data using unsupervised learning and network analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zehua Guo; [2022]
  Nyckelord :Log analysis; Natural language processing; Unsupervised learning; Clustering; Network analysis; Logganalys; Bearbetning av naturligt språk; Oövervakat lärande; Clustering; Nätverksanalys;

  Sammanfattning : With the development of information technology in recent years, log analysis has gradually become a hot research topic. However, manual log analysis requires specialized knowledge and is a time-consuming task. Therefore, more and more researchers are searching for ways to automate log analysis. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning Evaluation of Natural Language to Computational Thinking : On the possibilities of coding without syntax

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Desireé Björkman; [2020]
  Nyckelord :NLP; ML; LSTM; CSN; maskininlärning; bearbetning av naturligt språk;

  Sammanfattning : Voice commands are used in today's society to offer services like putting events into a calendar, tell you about the weather and to control the lights at home. This project tries to extend the possibilities of voice commands by improving an earlier proof of concept system that interprets intention given in natural language to program code. LÄS MER

 3. 3. Systemutveckling och Dialogseminarium : Kunskaps- och erfarenhetsutveckling som en integrerad del i systemutvecklingsprocessen och verksamhetsutvecklingen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Granelund; Jimmy Häggström; [2006]
  Nyckelord :Dialogseminarium; Verksamhetsutveckling; systemutveckling; Process; Kunskap; Erfarenhet; Tyst kunskap; Utveckling; Fas; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Att utveckla IT-system som löser de problem det är ämnat att lösa är en förutsättning för systemutvecklingen. Trots att detta kan ses som en självklarhet samt att forskning sker inom området klarar inte verksamheterna, som utvecklingen ser ut idag, alltid av att lösa detta problem (Standish Group 1994; Standish Group 2003). LÄS MER