Sökning: "Beata Kan"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Beata Kan.

 1. 1. Är utbildning lösningen för ökad demokrati?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Beata Söderberg; Hedvig Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Utbildning; liberal demokrati; Europa; Philip Converse; John Dewey; Varieties of Democracy; V-Dem.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna undersökning tittar på sambandet mellan utbildningsnivå och nivån av liberal demokrati i 35 länder som har hela eller delar av sin landmassa på den europeiska kontinenten, för att ta reda på om utbildning är en lösning för ökad nivå av liberal demokrati. Hypotesen antar att det ska finnas ett starkt positivt samband mellan utbildning som oberoende variabel och liberal demokrati som den beroende variabeln. LÄS MER

 2. 2. Det handlar om respekt för varandras olikhet! : En kvalitativ studie om relationen mellan svenskar och invandrare efter valet 2022

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Beata Kernstein; [2023]
  Nyckelord :invandrare; svenskar; etnocentrism; främlingsfientlighet; hegemoni; interpersonell kommunikation; stereotyp;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa relationerna mellan en liten grupp svenskar och en liten grupp invandrare efter riksdagsvalet 2022 i Sverige. I och med Sverigedemokraternas ökade inflytande upplevs risken att främlingsfientliga tankemönster ska få en fast grund i det svenska samhället samt att relationerna mellan svenskar och invandrare ska försämras. LÄS MER

 3. 3. Vad upplever lärare inom fritidshemmet att likvärdighet är?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kajsa Conradsen; Beata Mårtensson; [2023]
  Nyckelord :Diskursanalys; Fritidshemmet; Fritidshemmets lärare; Likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vad likvärdighet kan vara för lärare som arbetar inom fritidshemmet. Genomförandet av denna studie har sin grund inom den kvalitativa forskningen, där det har genomförts fem semistrukturerade intervjuer. Empirin som samlats in har analyserats enligt ett diskursanalytiskt angreppssätt. LÄS MER

 4. 4. Jordförvärvslagen : Förutsättningar för förvärvstillstånd till juridiska personer vid förvärv av lantbruksegendom

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beata Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Land Acquisition Act; land acquisition permission; legal person; Jordförvärvslag; förvärvstillstånd; juridisk person;

  Sammanfattning : Lantbruket har sedan länge haft stor betydelse för Sverige. För att kunna kontrollera vem som förvärvar mark taxerad som lantbruksegendom har lagar sedan 1900-talet satts i kraft. Lagen har sedan början vilat på ett syfte vilket består i att bevara ägarbalansen mellan olika ägarkategorier, speciellt juridiska och fysiska personer. LÄS MER

 5. 5. Koloniträdgårdens plats i (den täta) staden: En studie av koloniträdgårdarnas värden och framtid i Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Beata Jonsson; [2022]
  Nyckelord :allotment; allotment garden; social sustainability; accessibility; inclusion; The City of Stockholm; koloniträdgård; kolonilott; koloniområde; social hållbarhet; tillgänglighet; inkludering; Stockholms stad;

  Sammanfattning : Den pågående urbaniseringen leder till att städer förtätas mer och mer. Samtidigt som det behövs nya bostäder är stadens invånare i behov av gröna miljöer för rekreation och produktion av ekosystemtjänster. En plats i staden som erbjuder bland annat rekreationsmöjligheter, ekosystemtjänster och biologisk mångfald är koloniområden. LÄS MER