Sökning: "Beata Willeborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beata Willeborn.

  1. 1. Barns självständiga mobilitet i staden : vägen till skolan

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Beata Willeborn; [2020]
    Nyckelord :barns självständiga mobilitet; barns i staden; skolvägen; utemiljö;

    Sammanfattning : I dag har barn en begränsad rörelsefrihet i staden. Antalet barn som reser självständigt till skolan minskar och samtidigt ökar barns stillasittande. Arbetet syftar till att beskriva hur den fysiska miljön, påverkar barns självständiga mobilitet och hur den kan främjas. LÄS MER